Logo

Minimální preventivní program

MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ CEREKEV

Tyršova 367, 394 03  Horní Cerekev

                                                        tel.: 722 356 481, www.mshornicerekev.cz, mshornicerekev@seznam.cz

 

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

 

Platnost od 1. 9. 2022

Schválen na pedagogické radě 30. 8. 2022

 

1.ÚVOD

 

Minimální preventivní program je tvořen v souladu se školním vzdělávacím programem. Vymezuje model přijatelného a vhodného chování dětí k ostatním, ukazuje cestu, jak k tomuto modelu dojít, popisuje klima mateřské školy a stanovuje kodex chování učitele k ostatním. Dále uvádí konkrétní aktivity, jejich zařazení v průběhu roku a metody práce s dětmi.

 

Naším cílem je vychovat s dětí které ve svém životě :

 

Ø neubližují ostatním slovně ani fyzicky ( šikana)

Ø udržují své okolní prostředí v pořádku, neničit vybavení ani budovu školy

        (vandalismus)

Ø mají  povědomí o jiných národnostech a nebudou vůči nim zaujatí( rasismus)

Ø vědí, že lhát a podvádět, se nesmí a proč

Ø umí popisovat své pocity, potřeby; vědí, že o věcech je třeba mluvit a jsou schopni

        o nich mluvit

Ø mají povědomí, co je zdravý životní styl, co je pro jejich tělo dobré a co naopak

Ø vědí, co patří ke zdravému stravování a že je potřeba mít dostatek pohybu

Ø znají nástrahy a nebezpečí, která mohou ohrozit jejich zdraví – alkohol, drogy,

        setkání s neznámým člověkem, sexuální obtěžování, úraz, doprava, požár, voda….

        a umět si v těchto situacích správně zachovat

Ø znají a dodržují dohodnutá pravidla

Ø mají povědomí o nežádoucím vlivu dlouhodobého používání digitálních

        technologií na zdraví – nevhodný obsah, únava, bolest hlavy, nesprávné držení těla

Ø  cítí spokojeně a bezpečně

 

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

- Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejímu věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

- V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy šetření a pozorování vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

- Prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Pravidla soužití

 

- Děti se učí respektovat přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a učitelkou. Pozitivní komunikací přispívají k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě, rodině, komunitě. Vysvětlují na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním, sociálním zdravím i vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví.

 

Zdravý způsob života a prevence závislosti

 

- Zdraví – cílem bude pochopit pojem zdraví jako naprosté pohody duševní, tělesné a sociální, rozvíjet zdraví různými aktivitami a zdraví si chránit.

- Hygiena – pochopit důležitost dodržování základní osobní hygieny z důvodů předcházení nákaz a posílit motivaci k osobní hygieně a uvědoměním si všeho, co nám může překazit naše oblíbené činnosti v případě naší nemoci.

- Výživa – seznámit s různými typy potravin, které se řadí k tzv. zdravým nebo nezdravým a prohloubit znalosti o zásadu, že nejzdravější je strava pestrá a různorodá.

- Rostliny a my – pochopit skutečnost, že kromě dobře známých jedlých plodů a léčivých bylin, mohou být ostatní rostliny a plody nebezpečné, jedovaté. Rozeznání některých z nich, které mohou děti ohrozit, třeba proto, že se vyskytují v okolí MŠ nebo jejich bydliště.

- Alkohol – zjistit základní znalosti dětí o alkoholu, resp. jejich zkušenosti s požíváním alkoholických nápojů rodiči a dalšími dospělými v jejich okolí.

- Pohyb – pochopit, proč potřebujeme být tělesně zdatní a jak zdatnost získáme.

- Kouření – objasnit, proč lidé kouří a seznámit se škodlivými důsledky kouření na lidský organismus.

- Drogy – vysvětlit, co jsou drogy a kde se tu vzaly a pochopit braní léků na doporučení lékaře.

- Vztahy k ostatním – uvědomit si podstatu přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život.

   

Preventivní program se bude plnit průběžně za pomoci různých metod, forem i prostředků. Vycházet ze zkušeností, zážitků a prožitků dětí s využitím rozhovorů, diskuse, prožitkového učení, pohybových, námětových i sociálních her. Aktivně spolupracovat se zákonnými zástupci dětí, v případě potřeby spolupracovat s odborníky.

 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola má 3 třídy s celkovým počtem 78 dětí. Celkem má škola 10 zaměstnanců. Budova mateřské školy se nachází na pokraji města Horní Cerekev, u hlavní komunikace. Spolu se základní školou tvoří komplex budov, oddělených od sebe školním hřištěm. Areál mateřské školy je opatřen klasickým plotem, od hlavní komunikace je oddělen ještě živým plotem. Zděná budova se dvěma vchody pro děti a veřejnost a postranním vchodem pro zaměstnance školní jídelny je přízemního typu. Je částečně podsklepená, v prostorách sklepa je uskladněné zimní sportovní náčiní pro děti, zahradní nářadí, v další části je sklad potravin.

Má rodinou atmosféru. Děti jsou rozděleny do tříd dle věku.

 Ke kontaktu mezi mladšími a staršími dětmi dochází ráno při příchodu do MŠ, při pobytu venku a při odpoledních aktivitách od 15:00, kdy se děti spojují.

 

3. ANALÝZA MOMENTÁLNÍHO STAVU

CO SE NÁM DAŘÍ :

 • Komunikace s rodiči
 • Zapojení rodičů do chodu školy a účast na společných akcích
 • Tradice akcí pořádaných pro rodiče
 • Zvelebování prostředí školy, budovy i zahrady
 • Využívání školní zahrady pro výuku
 • Dobrá spolupráce se zřizovatelem a dalšími institucemi
 • Zdravá strava
 • Dobré klima školy
 • Spolupráce mezi všemi zaměstnanci
 • Rozvoj komunikačních dovedností dětí
 • Organizace pobytů mimo školu
 •  

CO SE NÁM NEDAŘÍ:

 • Nevyhovující spolupráce s poradnou (rodiči)
 • Nedůsledné řešení konfliktních situací
 • Nejasná vymezení pojmu žalování
 • Nesourodá pravidla při jednání s dětmi

 

4. SPOLUPRÁCE VE ŠKOLE

 

SPOLUPRÁCE MEZI PEDAGOGY:

Pro to, aby mohla učitelka navázat na práci své kolegyně je třeba dobře a výstižně zapisovat do přehledu výchovné práce a pečlivě zaznamenávat údaje o dětech do hodnocení dětí. Učitelky vzájemně spolupracují, přirozeně navazují na práci své kolegyně a dále ji rozvíjejí.

 

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY:

 

Důležitou součástí spolupráce je zapojení kuchařek do výchovně vzdělávacího procesu. Provozní pracovnice se účastní některých akcí pořádaných pro rodiče, připravují pohoštění, pomáhají při organizaci akcí a uvádějí prostory školy do původního čistého stavu.

 

SPOLUPRÁCE MEZI PEDAGOGY A RODIČI:

 

Rodiče mají možnost neodkladné záležitosti řešit při předávání dětí. Ke komunikaci je možné používat mail. Rodiče dostávají všechny informace prostřednictvím webových stránek a také vyvěšením na nástěnku v šatně. V případech, kdy chce rodič konzultovat cokoliv s učitelem, je mu to umožněno v co nejkratší době.

 

5. SPOLUPRÁCE RODINY A MATEŘSKÉ ŠKOLY    

             

Prevence v rodině 

                                                                                                                                 

 • vyvážený životní styl a záliby (nepřetěžovat, neočekávat nadprůměrné výsledky, dítě musí mít radost a zájem o činnost)
 • užitečná rodinná pravidla, která jsou pro děti srozumitelná a jasná (ideální výchovný styl je vřelý a středně omezující, liberální výchova má své úskalí
 • dobré hodnoty a vzory (rodiče dětem vzorem)
 • dobrá společnost a výběr kamarádů (vhodný výběr kamarádů)
 • posilovat zdravé sebevědomí dětí (partnerský přístup)
 • spolupráce při výchově mezi dospělými, kteří se o dítě starají
 • projevovat zájem a získávat důvěru dítěte (udělat si na dítě čas, naslouchat mu)
 • umět s dětmi mluvit o tabáku, alkoholu, návykových látkách správně a přiměřeně věku odpovídat dětem na otázky, vysvětlovat rizika)

 

 

 

6. SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY A JINÝMI ORGANIZACEMI   

 

Oblast školství   

 

Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov

Speciální pedagogické centru Jihlava

Instituce poskytující další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů – NIDV, Vysočina Education  -Jihlava

 

Oblast sociálních věcí    

 

 • MěÚ Pelhřimov (odbor sociálních věcí )
 • OSPOD

 

Oblast zdravotnictví   

 

 • ošetřující lékaři dětí

 

Policie ČR – návštěva v MŠ (dopravní výchova)

Hasičiexkurze u místní jednotky a ukázka práce hasičů

Záchranná službaukázka práce zdravotníků

 

 

7. SYSTÉM  DVPP

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků navazuje na ŠVP. Pedagogické pracovnice vybírají především z nabídky NIDV a nabídky Vysočina Education. Zároveň ale mohou vybírat i z dalších nabídek akreditovaných MŠMT. Průběžně je do učitelské knihovny zařazována literatura (knihy, časopisy) dle zájmů pedagogických pracovníků.

Na každý školní rok je vytvořen plán DVPP, podle zájmů a profesní profilace učitelského sboru. Plán DVPP je na základě výběru a účasti průběžně doplňován. Pedagogům je doporučeno účastnit se alespoň jednoho semináře za školní rok.

Pedagogové seznamují své kolegy s obsahem a výstupy absolvovaného semináře. Využívají samostudia, vzájemných hospitací a porad pro řešení problémů a zlepšení spolupráce s dětmi. Kopie „Osvědčení“ o absolvování semináře jsou zakládána v osobních složkách pedagogů.

 

8. KONKRÉTNÍ ÚKOLY A CÍLE PRO PREVENCI PŘED PATOLOGICKÝMI JEVY A ČASOVÝ HARMONOGRAM

Jedním z hlavních cílů ve výchovně vzdělávacím procesu je SAMOSTATNOST. Samostatnost v sebeobsluze, v řešení každodenních situací, v rozhodování, plánování apod. Komunikujeme s dětmi proto tak, aby si osvojily tyto klíčové kompetence:

 

Ø Navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby…)

Ø Samostatně se rozhodnout v některých činnostech

Ø Jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších

        si vzájemně poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí

Ø Vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak,

        co by se stalo kdyby) a verbalizovat je

Ø Verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat jak problém či situaci řešit

        (např. jak staví stavbu, skládá puzzle)

Ø Přicházet s vlastními nápady

Ø Zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými,

        odmítnout neznáme dospělé

Ø Samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své

        samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý)

Ø Umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat,

        jak se zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit

Ø Snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor

Ø Nebát se požádat o pomoc, radu

Ø Odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné

Ø Plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč)

Ø Přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit

Ø Přijímat pokyny

Ø Plnit činnosti podle instrukcí

 

Proto, aby z dítěte rostl jedinec se zdravým sebevědomím, se schopností bránit se projevům násilí, slovního napadání, jedinec, který bude umět komunikovat s ostatními dětmi i dospělými, dítě, které bude umět pomoci druhému, nebude ubližovat, vysmívat se a jinak napadat kamarády, se snažíme vytvářet zdravý kolektiv. Společenství, kde každý má právo na individualitu, vlastní názor, který se snaží na základě demokratických principů uplatnit. Místo, kde každý má právo na chybu, ze které se může poučit, kde všichni vědí, že každý má své slabé i silné stránky, kde poznáme různé emoce a dokážeme je pojmenovat a pochopit.

 

Zařazujeme komunitní kruh, kritické situace společně rozebíráme, hledáme správná řešení, snažíme se hodnotit sebe i druhé, společně vytváříme pravidla. Snažíme se u dětí rozvíjet tyto kompetence:

 

Ø Bránit se projevům násilí

Ø Respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých

Ø Uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se

        na nich a respektovat je

Ø Umět kooperovat, dohodnout se s ostatními

Ø Přijmout roli ve hře (jako organizátor, pozorovatel, spoluhráč)

Ø Reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování,

        umět se podřídit)

Ø Hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem

Ø Přijímat drobný neúspěch, být schopné se z něčeho poučit

Ø Přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci

Ø Umět se přizpůsobit změnám

Ø Odložit splnění osobních přání na pozdější dobu

Ø Přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev

        agrese

Ø Projevovat se citlivě k živým bytostem

Ø Přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní

        emoce

Ø Respektovat rozdílné schopnosti

Ø Důvěřovat svým schopnostem

 

 

9.  V průběhu roku jsou zařazována témata, která vychází ze ŠVP

      a naplňují obsah Minimálního preventivního programu:

 

ZÁŘÍ – MOJI KAMARÁDI, BEZPEČNĚ VE ŠKOLCE I NA PROCHÁZCE

Ø dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské

        škole a na veřejnosti

Ø chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát

        spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat

Ø zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, knížkami, věcmi denní

        potřeby

Ø pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu

Ø chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí

 

ŘÍJEN – LES, ZDRAVÍ Z PŘÍRODY, ZAHRADA

Ø samostatně se oblékat, svlékat a obouvat, zapnout

Ø znát základní zásady zdravého životního stylu (strava, otužování, sport, hygiena,

        pobyt v přírodě, odpočinek) a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek

Ø uvědomovat si, co je nebezpečné

 

LISTOPAD - PŘÍPRAVA NA ADVENT, PODZIM

Ø napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena

Ø samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek

Ø pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 min a více)

Ø orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí, vědět, co se v blízkosti

        školy nachází

 

PROSINEC – ZIMA, VÁNOCE

Ø podporování významu rodiny a dobrých vztahů

Ø podporování citlivých a kladných hodnot jako – pomoc starým lidem, dělání radosti      

        ostatním

Ø slovní hodnocení ostatních, sebereflexe

Ø práce s chybou, podpora sebevědomí, vytrvání v úsilí, radost z dosažení úspěchu

Ø život v obci, uvědomování si sebe jako součásti tohoto společenství

 

LEDEN – LIDSKÉ TĚLO, SMYSLY

Ø projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám

Ø vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)

Ø pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. Rameno, koleno, loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. Srdce, plíce, mozek, žaludek)

 

ÚNOR – ZIMA

Ø poukazování na bezpečnost při zimních hrách

Ø učení správnému oblékání a ochraně zdraví

 

BŘEZEN – EKOLOGIE, PŘÍCHOD JARA

Ø znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé životní prostředí

Ø uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.

Ø Spoluvytvářet pohodu prostředí

Ø být citlivý k přírodě

Ø působit na životní prostředí

 

DUBEN – DOPRAVNÍ VÝCHOVA,

Ø znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici

 

 

KVĚTEN – RODINA,

Ø mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách

Ø pochopit funkci rodiny a jejich členů

 

ČERVEN – SVĚT, VESMÍR, PŘÍRODNÍ JEVY, ODLIŠNOST KULTUR

Ø uvědomovat si, že jak svět přírody, tak svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý a ne vždy šťastný

Ø mít poznatky o své zemi

Ø mít poznatky o existenci jiných zemí, národů, kultur

Ø mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod.

Ø  uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe,

že všichni lidé mají stejnou hodnotu

 

ČERVENEC A SRPEN –  LÉTO

Ø znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou)

Ø vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)

 

10. Již fungujícím systémem jsou děti vedeny ke zdravému životnímu stylu:

Ø Ranní kruh – rozhovor o pocitech a potřebách dětí

Ø Dostatek volného pohybu v přírodě

Ø Každodenní cvičení, pohybové hry

Ø Pobyt venku

Ø Pěstování bylinek a drobného ovoce na školní zahradě

Ø Zdravá strava

Ø Pitný režim

 

VYHODNOCOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že všechny cíle jsou součástí ŠVP, je Minimální preventivní program vyhodnocován spolu s ním na konci každého školního roku. Podle potřeby je upravován a doplňován.

                                                                                 

 

                                                                                             Bc. Jana Nováková

        ředitelka MŠ

 

 


Přidáno 12. 3. 2023, autor: Jana Nováková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Adresa

MŠ Horní Cerekev
Tyrsova 367
394 03 Horni Cerekev

Kontakt

E-mail: mshornicerekev@seznam.cz

Mob: +420 722 356 481

Zřizovatel

Město Horní Cerekev
Náměstí T. G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev

www.hornicerekev.cz