Logo

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD  pro školní rok 2023/2024

 

Škola

 

Mateřská škola Horní Cerekev, příspěvková org.

Pořadové číslo řádu

 

 

Vypracovala

Bc. Jana Nováková– ředitelka školy

Číslo jednací

48

Projednáno

Pedagogická rada 30.8.2022 – Nováková Jana

Účinnost

1. 9. 2022

zrušen řád 

 23.6. 2022

Počet stran

24

 

 

Změny ve školním řádu

 

 

 

 

Číslo

Datum

Strana

Účinnost od

Provedla

Poznámka

1

 30.8.2023

 1

 1. 9. 2023

 Nováková

 Provoz školy

2

30.8.2023

18

 1. 9. 2023

 Nováková

Potvrzení od lékaře

 

 

Adresa MŠ 

 

 

 

Mateřská škola Horní Cerekev, příspěvková organizace, Tyršova 367, Horní Cerekev 394 03

Telefon 

 

 

 

777335509      -           ekonomka školy

776131644       -            ředitelka školy

722356481      -      školní třída    (Ježečci)

704150975      -      školní třída   ( Koťata)

727967862      -      vedoucí školní jídelny

Zřizovatel

 

 

 

Město Horní Cerekev

Ředitelka školy

 

 

Bc. Jana Nováková

Kapacita školy                      75 dětí

 

Počet tříd

3 třídy

Provoz školy  

            od 6.00 hod. do 16.00 hod.

                         

             

e-mail: mshornicerekev@seznam.cz; web.stránky: www.mshornicerekev

 

Ředitelka MŠ Horní Cerekev v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy všech míst poskytujících vzdělávání Mateřské školy Horní Cerekev, p.o.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Řídí se vyhláškou č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Dále zákonem  č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005Sb., v platném znění,  o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění.

 

 

Obsah :

 

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLE   (str. 3 - 12)

 

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní     vzdělávací program
 2. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole
 3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí
 4. Povinnosti zákonných zástupců
 5. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 6. Vzdělávání dětí mladších 3 let

7. Povinné předškolní vzdělávání, distanční výuka, individuální vzdělávání

8. Ochrana osobních údajů - GDPR

 

II. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI  PRACOVNÍKY    (str. 12 -15)

 

 1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování
 2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole     a pro jejich předávání po ukončení vzdělávání
 3. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a     dosažených výsledcích
 4. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích 5. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a

    způsobu informování o jeho zdravotním stavu

 1. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole
 2. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci     mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci
 3. Konzultační hodiny s ředitelkou školy
 4. Upřesnění práva mateřské školy s veřejnou propagací

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ     (str. 15)

 

IV. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMÁNÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE  (str. 16)

 

 1. Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy
 2. Podmínky pro ukončení vzdělávání dítěte

 

V. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY    (str. 17 – 20)

 

 1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
 2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
 3. Dohoda o docházce školy  

 

 

 

VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ   (str. 21 -23)

 

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
 2. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi
 3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 

 

VII. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY  (str. 23)

 

 1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
 2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

VIII. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ KARANTÉNY NEBO KRIZOVÉHO OPATŘENÍ   (str. 23)

 

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   (str. 24)

 

 1. Účinnost a platnost školního řádu
 2. Změny a dodatky školního řádu
 3. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 

 

 

Čl. I

 

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLE

 

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělání a školní vzdělávací program

 

1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základní školy,
 • vytváří podmínky a nabízí různé možnosti a aktivity pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami    a pro děti mimořádně nadané,
 • nově příchozím dětem umožní MŠ po dohodě se zákonným zástupcem postupnou adaptaci na nové   prostředí.

1.2.  Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních   

      podmínek uplatněných v mateřské škole.

  1.3.  Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje    v souladu se zásadami uvedenými v §2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění (dále jen „Vyhláška o MŠ).

1.4. V souladu s § 16 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon a vyhláškou 27/2016Sb.,

o vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami je zajištěna speciálně pedagogická péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným formou podpůrných opatření.

 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání   

 

2.1 Každé přijaté dítě (dále jen dítě) má právo:

a)na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto Školního řádu, zaručující    optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b)na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu  stanoveném ve školském zákoně,   

c)na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 1. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.
 2. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu.
 3. Základní povinnosti dětí
 1. přiměřeně věku dítěte dodržovat školní řád a dohodnutá třídní pravidla, neničit majetek školy
 2. dodržovat dohodnutá a nutná bezpečnostní pravidla v areálu školy a při akcích školy  
 3. dbát pokynů pedagogických pracovníků školy

 

3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

 

3.1 Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

 1. na informace o průběhu a výsledku vzdělávání dětí,
 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkající se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,
 3. na poradenskou pomoc a individuální konzultace mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
 4. mají právo podílet se na plánování, přípravě a realizaci vzdělávacího programu v MŠ (třídní schůzky, účast na akcích MŠ). 

3.2 Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v čl. II tohoto školského řádu.

 

4. Povinnosti zákonných zástupců

 

4.1 Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní:

 1. seznámit se a dodržovat ustanovení školního řádu mateřské školy a provozního řádu příslušného pracoviště, kam dítě dochází,
 2. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
 3. kontaktovat MŠ v případě, že zákonný zástupce nemůže včas – do skončení stanovené provozní doby vyzvednout dítě z MŠ – pouze závažné důvody.V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický pracovník ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. povinen dále vykonávat dohled nad dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v mateřské škole. Na straně pedagogického pracovníka se tak (v závislosti na konkrétní situaci) bude jednat o přespočetné hodiny nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD. Obecní úřad má dle ustanovení § 15 odst. 1 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zajistit neodkladnou péči dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku. Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka. Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci plat (příp. mzdu) a příplatek za přespočetné hodiny nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a má regresní nárok vůči zákonnému zástupci. Zákonný zástupce má ve smyslu § 2910 6 občanského zákoníku povinnost k náhradě škody. Škoda se podle § 2951 7 občanského zákoníku hradí v penězích. § 2910 občanského zákoníku: Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva. § 2951 občanského zákoníku: Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. § 2952 občanského zákoníku: Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Zákonný zástupce tak nahradí nejen mzdové prostředky, ale i případné další náklady. Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má mateřská škola povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské školy. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) 10 školského zákona.

d) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

e) informovat školu o důvodech nepřítomnosti dítěte,

 1. oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení matriky,
 2. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné (viz vnitřní směrnice o

školním stravování a o úplatě za předškolní vzdělávání) ve stanovených termínech,

 1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích a o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání ch) seznámit se a dodržovat ustanovení školního a provozního řádu mateřské školy.

 

5. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

 • upravuje § 30 odst. 1a) školského zákona. Tato pravidla staví na zásadě vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání (§ 2 odst. 1c) školského zákona)
 • zaměstnancem školy se rozumí jak pedagogičtí,tak i nepedagogičtí pracovníci ve smluvním vztahu se školou
 • zaměstnanec se rozhoduje a jedná na základě principů humanity a demokracie pole svých dosažených znalostí a dovedností
 • zaměstnanec chápe svou úlohu v rámci školy, své postavení nevyužívá k manipulaci a k osobnímu soukromému prospěchu, uplatňuje rovný přístup ke všem zaměstnancům, odmítá všechny formy diskriminace nebo chování, které utlačuje druhé
 • zaměstnanec respektuje psychickou a fyzickou autonomii a jedinečnost jak žáků, tak i spolupracovníků a zákonných zástupců, stejně tak respektuje svou osobnost a své potřeby, má právo na seberealizaci - zaměstnanec spolupracuje s kolegy a dalšími profesionály a laiky v zájmu zvýšení kvality a rozvoje školy
 • zaměstnanci školy mají právo na zdvořilé jednání ze strany dětí a jejich zákonných zástupců
 • pedagogičtí pracovníci jsou na pracovišti fyzicky přítomni nejméně 5 minut před zahájením přímé výchovně vzdělávací činnosti, dostatečně včas před výkonem dozoru nad žáky
 • po skončení pracovní činnosti překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Zajistí důsledné uzamčení a zakódování budovy a uzamčení areálu.

 

 

6. Vzdělávání dětí mladších 3 let

 

6.1 Podmínky pro vzdělávání upravuje ŠVP pro Mateřskou školu Horní Cerekev.

6.2 Personální zajištění pro tyto děti zajišťují pedagogické pracovnice školy a výpomoc se sebeobsluhou provozní pracovnice školy

6.3 Zákonní zástupci dětí mladších 3 let poskytnou mateřské škole, náhradní oblečení pro děti ve zvýšené míře, další hygienické potřeby.

6.4 Adaptační postup: před nástupem dítěte do mateřské školy se zákonní zástupci dohodnou s učitelkami ve třídě na způsobu a délce adaptačního postupu dítěte – zvykání dítěte na nové prostředí. První týden se doporučuje navštěvovat mateřskou školu 1 – 2 hodiny denně bez stravování a adaptaci postupně zvyšovat.

 

7. Povinné předškolní vzdělávání

 

7.1 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5.roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

7.2 Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání.

7.3 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin včetně vedlejších prázdnin.

7.4. Povinné předškolní vzdělávání probíhá denně v době 7,45 hodin – 11,45 hodin. V ostatních provozních hodinách mateřské školy je nepovinné.

7.5 Podmínky pro uvolňování dítěte z povinného předškolního vzdělávání:

7.5.1 Zákonní zástupci omluví nepřítomnost dítěte vždy předem ve své třídě, nejdéle však do 3 dnů nepřítomnosti dítěte.

7.5.2 Důvod nepřítomnosti zákonný zástupce zaznamená do omluvného listu a předá ke kontrole učitelce ve třídě. 

7.5.3 Pokud zákonný zástupce předem ví o dlouhodobější nepřítomnosti dítěte v mateřské škole z jiných důvodů než zdravotních (rekreace, rodinné důvody, apod), požádá předem o omluvení dítěte z povinné předškolní docházky a to postupem obvyklým (viz. čl. II odst. 5)

7.6. Děti přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání nemusí mít lékařské potvrzení o očkování.

 

7.7. Distanční vzdělávání

 

Podle školského zákona č. 561/2004Sb., v platném znění, má mateřská škola povinnost poskytovat distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v případě následujících důvodů:

 1. Dojde k vyhlášení krizového opatření podle zákona č. 240/2020 Sb., o krizovém řízení.
 2. Dojde k nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona č. 258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví.
 3. Dojde k nařízení karantény. Nařídit karanténu může krajská hygienická stanice nebo poskytovatel zdravotních služeb.

Pokud z těchto důvodů dojde k znemožnění osobní přítomnosti více než poloviny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné z celé mateřské školy, bude mateřská škola poskytovat těmto dětem distanční vzdělávání.

 

Škola je povinna přizpůsobit toto vzdělávání podmínkám každého dítěte, kterého se týká:

 • dálkovým způsobem přes počítač
 • jiným způsobem: vyzvednutí úkolů ve škole nebo využitím telefonického spojení.

Způsob distančního vzdělávání domluví jednotlivě zákonný zástupce s paní učitelkou ve třídě, do které dítě dochází.

 

Zadané úkoly v distančním vzdělávání budou zpětně učitelkou slovně hodnoceny.

 

Distanční vzdělávání je pro děti s povinnou předškolní docházkou povinné, protože i v těchto případech trvá období školního vyučování a děti nemají prázdniny.

 

Pokud se dítě nemůže např. z důvodu nemoci distančního vzdělávání zúčastnit, musí být zákonným zástupcem řádně omluveno v omluvném listě.

 

 

7.8  Individuální vzdělávání

 

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může zvolit v odůvodněných případech pro dítě individuální vzdělávání.

Podmínky pro individuální vzdělávání stanovuje zákon č. 561/2004Sb.,školský zákon, v platném znění,

§ 34b).

 

 Podmínky individuálního vzdělávání dítěte v MŠ Horní Cerekev

 

 1. Podmínky individuálního vzdělávání dítěte v MŠ Horní Cerekev jsou pro zákonné zástupce závazné (§ 34b Školský zákon), jsou dány Školním řádem MŠ Horní Cerekev, je nezbytné, aby se s nimi zákonný zástupce osobně seznámil).
 2. Oblasti individuálního vzdělávání dítěte, ze kterých bude ředitelka MŠ Horní Cerekev vycházet při ověřování a hodnocení úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání dítěte předškolního věku z hlediska osvojených poznatků a dovedností dítětem, jsou uvedeny v tomto organizačním předpisu MŠ Horní Cerekev, jsou pro zákonné zástupce závazné, a je nezbytné, aby se s nimi zákonný zástupce osobně seznámil – www.mshornicerekev. Oblasti vzdělávání dítěte předškolního věku vychází z dokumentů, které jsou pro MŠ obecně závazné a veřejně přístupné: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV), Školní vzdělávací program MŠ (dále ŠVP PV), klíčové kompetence, konkretizované očekávané výstupy RVP PV. 

 

Z výše vedených dokumentů bude ředitelka MŠ Horní Cerekev vycházet při ověřování a hodnocení úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech z hlediska osvojených poznatků a dovedností dítětem. Zákonní zástupci jsou povinni se s těmito dokumenty řádně, osobně seznámit. Ověření a hodnocení úrovně dítěte individuálně vzdělávaného bude realizováno v termínu a dle pravidel, který stanovuje ředitelka MŠ Horní Cerekev prostřednictvím Školního řádu MŠ Horní Cerekev a tohoto  organizačního předpisu. 

 

 Podmínky a  organizace individuálního vzdělávání dítěte v MŠ Horní Cerekev

 

 1. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.  
 2. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:  
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,  
  2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,  
  3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
 3. Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Ředitelka mateřské školy ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. 
 4. Způsob a termíny ověření stanovuje ředitelka MŠ v období od 3. do 4. měsíce od začátku nástupu dítěte k individuálnímu vzdělávání, případně v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Náhradní termíny budou dány písemně, dle dohody se zákonným zástupcem dítěte, nejpozději však do konce 4. měsíce od začátku nástupu dítěte k individuálnímu vzdělávání (resp. od začátku školního roku).
 5. Ověřování úrovně individuální vzdělávání bude probíhat při běžném provozu MŠ, společně s dětmi a individuálně s dítětem, v celkovém rozsahu 45 minut, budou zohledněny 10 min přestávky na relaxaci dítěte. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek (podle § 16 Školský zákon) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 
 6. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření – je povinen zajistit osobní účast dítěte na ověřování úrovně individuálního vzdělávání v MŠ, a to 
 7. Ředitelka mateřské školy může ukončit individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b Školský zákon). Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. 
 8. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1) (viz výše).

 

7.8.1. Povinnosti a práva ředitelky MŠ

 

1) Ředitelka MŠ  má povinnost: 

 • doručit zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno, 
 • nahlásit na OSPOD, že zákonný zástupce dítěte se nedostavil spolu s dítětem k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání ve spádové škole,
 • bez zbytečného odkladu, oznámit ředitelce MŠ ve spádové oblasti, přijetí dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání do MŠ Horní Cerekev, které nemá trvalý pobyt  v Horní Cerekvi. 

 

2) Ředitelka MŠ  má právo:

 • ověřit úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučit zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte,
 • požadovat doložení dokladů o zdůvodnění nepřítomnosti dítěte na ověřování úrovně individuálního vzdělávání v MŠ.
 • ukončit individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u

ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b školský zákon).

 

7.8.2. Povinnosti a práva zákonných zástupců dětí, které se vzdělávají podle § 34b  školského zákona

 

     1) Rodiče mají povinnost:

 • oznámit skutečnost o individuálním vzdělávání dítěte řediteli spádové mateřské školy. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.  
 • Postupovat dle ustanovení Školského zákona, zejména dle § 34b Školský zákon. 
 • Osobně se seznámit se závaznou dokumentací Mateřské školy Horní Cerekev, zejména: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV), Školní vzdělávací program MŠ Horní Cerekev(dále ŠVP PV), klíčové kompetence, konkretizované očekávané výstupy RVP PV, Školní řád MŠ Horní Cerekev. •  Zúčastnit se ověření znalostí a hodnocení úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání dítěte ve stanoveném termínu dle Školního řádu  v řádně zapsaném termínu.

 

2) Rodiče mají právo:

 • na individuální vzdělávání dítěte dle § 34b Školský zákona, 
 • na poskytnutí informací ohledně oblastí vzdělávání dítěte, ze kterých bude ředitelka MŠ Horní Cerekev vycházet při ověřování a hodnocení úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání dítěte předškolního věku z hlediska individuálního vzdělávání.
 • Na účasti ověřování úrovně individuální vzdělávání v náhradním termínu po předchozí domluvě

s ředitelkou mateřské školy.

 

7.8.5 Oblasti individuálního vzdělávání dítěte

 

RVP PV a ŠVP PV pracuje se čtyřmi cílovými kategoriemi: stanovuje cíle v podobě záměrů a cíle v podobě výstupů, a to nejprve v úrovni obecné a následně v úrovni oblastní. Konkrétně se jedná o tyto kategorie:

 • rámcové cíle – vyjadřující univerzální záměry předškolního vzdělávání
 • dílčí cíle – vyjadřují konkrétní záměry příslušející té které vzdělávací oblasti
 • očekávané výstupy – dílčí poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, které dílčím cílům odpovídají
 • klíčové kompetence – představují výstupy, resp. obecnější způsobilosti, dosažitelné v předškolním vzdělávání

 

Rámcové cíle (záměry)

1)  rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

 1. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 2. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

 

Vzdělávací oblasti

Jednotlivé vzdělávací oblasti vychází ze zpracovaného ŠVP PV MŠ Horní Cerekev a příslušného RVP PV. Každá oblast zahrnuje tyto vzájemně propojené kategorie: dílčí cíle (záměry), vzdělávací nabídku a očekávané výstupy (předpokládané výsledky). Dílčí cíle vyjadřují, co by se mělo u dítěte podporovat. Vzdělávací nabídka představuje soubor (souhrn) praktických i intelektových činností, příležitostí, vhodných k naplňování cílů a k dosahování výstupů. Očekávané výstupy jsou dílčí výstupy vzdělávání.

 1. Dítě a jeho tělo 
 2. Dítě a jeho psychika 
 3. Dítě a ten druhý 
 4. Dítě a společnost 
 5. Dítě a jeho svět

 

 

1.2.6. Vzor oznámení o individuálním vzdělávání

OZNÁMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

Podle ustanovení §34b) odstavec 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji individuální vzdělávání dítěte:

Jméno a příjmení dítěte:

Místo trvalého pobytu dítěte (u cizince místo pobytu):

Rodné číslo dítěte:

Období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno:

Důvody pro individuální vzdělávání dítěte:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Místo trvalého pobytu zákonného zástupce:

Doručovací adresa (je-li odlišná od místa trvalého pobytu):

Telefonický kontakt:*

E-mail:*

* nepovinný údaj

Dne:

Podpis zákonného zástupce:

Převzala : ředitelka MŠ

Oznámení se musí učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

8. Ochrana osobních údajů - GDPR

 

 1. Obecné nařízení

 

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  

 1. Důvody zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

na základě právního předpisu nebo na základě souhlasu zákonných zástupců dětí

Ředitelka školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů děte třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).  

a) Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:                                                           

 školní matrika, doklady o přijímání dětí a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,   třídní kniha,    záznamy z pedagogických rad,   kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.

b) Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů 

 podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,   podklady žáků pro vyšetření v PPP,   hlášení trestných činů, neomluvená absence,   údaje o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovacích akcích.

  c) Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu  

seznamy dětí na mimoškolních akcích a zájezdech,

 seznamy dětí pro školní jídelnu,   seznamy dětí na soutěžích,   jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy,   kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte),   fotografie za účelem propagace školy

 zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách a přehlídkách,

 případné záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti dětí a ochrany jejich majetku.

 

3.Podepsání informovaného souhlasu

 

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů a zveřejňování výtvarných prací , fotografií a videí na webu školy a sociálních sítích.

 

 

4.Práva dětí a zákonných zástupců

 

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.  Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.  Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté zákonným zástupcům dětí se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

5.Zabezpečení osobních údajů

 

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

  uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,

  nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,   osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,

 shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam žáků bez rodných čísel),   již nepotřebné údaje skartovat,

 zachovávat mlčenlivost o údajích,    neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,   školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole, ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

 

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů = škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. (Ing. Marcela SYROVÁ)

Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

 

 

Čl. II UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

1.1 Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu  v mateřské škole.

1.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

 

2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

2.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelce mateřské školy ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ dle potřeby rodiny, zpravidla však do 8.00 hod.

2.2 Zákonní zástupci si vyzvedávají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky mateřské školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou k vyzvedávání dětí zákonnými zástupci.

2.3 Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho vyzvedávání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Dospělé osoby pověřené předáváním dítěte zákonný zástupce jmenovitě uvede na kartě dítěte. Pověření k vyzvedávání dítěte nezletilým sourozencem může udělit zákonný zástupce písemným pověřením. V případě, že si rodiče chtějí vyzvednout dítě mimo stanovené doby vyzvedávání, oznámí to osobně ráno při příchodu dítěte do MŠ pedagogické pracovnici.

2.4 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník se:      Viz. Čl.1 odst 4.1.c) .

 

3. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

3.1 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech , zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve Školním vzdělávacím programu vyvěšeném v šatně dětí.

3.2 Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogické pracovnice vykonávající pedagogickou činnost ve třídě o aktuální situaci v MŠ. Pro podrobné informace si mohou domluvit individuální pohovor bez přítomnosti dětí.

3.3 Ředitelka mateřské školy svolává třídní schůzku, zpravidla 1x ročně, na které jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy.

3.4 Zákonní zástupci dítěte mohou využít konzultační hodiny určené ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickou pracovnicí školy vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází. Zde budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

3.5 Ředitelka mateřské školy nebo pedagogická pracovnice vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

3.6 Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu mateřské školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

4. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

4.1 Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, divadelní a filmová představení pro děti,besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení na nástěnkách.

 

5. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

5.1 Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte pedagogickou pracovnici o případných zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

5.2 Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

5.3 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu pedagogické pracovnici vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází nebo ředitelce mateřské školy. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví zákonní zástupci dítě neprodleně.    

 

6. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty v mateřské škole

 

6.1 Úplata za předškolní vzdělávání (školné) i stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Platby se provádějí se souhlasem zákonného zástupce bezhotovostně, finanční záloha musí být uhrazena ještě před nástupem dítěte do MŠ.

6.2 Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky :

 1. úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce,
 2. ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnut jiný termín úhrady úplaty,
 3. zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy nebo v hotovosti v pokladně mateřské školy,
 4. hotovostní platba (ve výjimečných případech) bude probíhat vždy do 15. dne v měsíci od 7: 00 hod. do 8: 00 hod. a od 10: 00 do 12: 30 v ředitelně školy.

6.3 O osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ (zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č.214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.) .

Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání na základě písemné žádosti může být zákonný zástupce dítěte, který prokáže ředitelce školy, že:

 1. pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),
 2. je zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§

12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),

 1. je rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.), z důvodu nezaopatřeného dítěte,
 2. je fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a na toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit ředitelce školy pobírání sociálního příplatku vždy nejdéle do konce prvního týdne následujícího čtvrtletí. V případě, že zákonný zástupce pobírání sociálního příplatku nedoloží, musí uhradit úplatu v plné výši do konce příslušného kalendářního měsíce. Pokud zákonný zástupce úplatu neuhradí a nedomluví si s ředitelkou školy jiný termín placení, může být dítěti po písemném upozornění zákonného zástupce ukončena docházka do MŠ podle § 35 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

 

7. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

 1. dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
 2. řídí se školním a provozním řádem mateřské školy,
 3. dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

 

8. Konzultační hodiny s ředitelkou školy

 

Vzhledem k tomu, že ředitelka školy vykonává přímou výchovně vzdělávací práci s dětmi a není možné v této době zajistit konzultace s rodiči, stanovuje konzultační hodiny pro rodiče takto: každý týden úterý 10,00  – 11,30 hodin v ředitelně školy nebo po telefonické domluvě na tel. 722356481.

 

9. Upřesnění práva mateřské školy s veřejnou propagací

Mateřská škola si vyhrazuje právo na propagaci akcí a materiálů jenom organizací, příp. fyzických osob, s kterými úzce spolupracuje v rámci své činnosti

 

 

Čl. III

 

PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

 

                                                    Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
 2. aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 3. na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
 4. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

 1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 2. chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
 3. chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
 4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
 5. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
 6. poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

 

 

 

 

 

 

IV. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

1. Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy

 

1.1 Přijímací řízení do MŠ dle školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od 2 let. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v místě školy.

1.2. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá dle vyhlášení v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu roku, nesmí být překročena kapacita školy.

1.3 Informace o místu, datu a době zápisu zveřejní ředitelka školy vždy předem v regionálním tisku, ve vývěsní skříňce mateřské školy, písemnou zprávou na budově mateřské školy i na www.stránkách školy.

1.4 Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem (§ 50 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování ( viz. Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání určené pro školy- březen 2017).

1.5 Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

1.6 Děti jsou přijímány na základě kritérií stanovených předem ředitelkou MŠ. Každé žádosti bude přiřazeno registrační číslo a pod tímto číslem po ukončení zápisu dětí do mateřské školy budou všechny žádosti do 10 dní zveřejněné v prostorách mateřské školy, na www. Stránkách. Seznam přijatých dětí do MŠ Horní Cerekev (dle registračních čísel) bude do 30 dnů od ukončení zápisu vyvěšen a zpřístupněn na Mateřské škole Horní Cerekev, www. Stránkách. Zákonným zástupcům dětí nepřijatých bude rozhodnutí předáno písemně. V případě kladného vyjádření se zákonný zástupce dostaví do mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře pro děti a dorost.

 

2. Podmínky pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole (viz.  školský zákon)

 

2.1 Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání – ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení docházky vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodě II/5.1 až 5.3 tohoto školního řádu.

2.2 Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců – v případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 7. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

2.3 Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době - pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

2.4 Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování - v

případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání a stravování, může ředitelka ukončit docházku dítěte do mateřské školy.

 

 

 

 

Čl. V

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ

 

1.1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu dětí :

 6.00 – 16.00 hod.

 

1.2 Provoz mateřské školy o prázdninách bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, z organizačních a technických příčin může být provoz MŠ omezen i v jiném období (např. vedlejší prázdniny, příčiny technického a organizačního charakteru) – rozsah omezení tříd se stanoví dle počtu přihlášených dětí.

  

1.3 Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Tuto informaci zveřejní ředitelka neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

1.4 Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce, související s výchovně vzdělávací činností školy (viz směrnice ředitelky školy). O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

2. Vnitřní denní režim při vzdělávání

 

2.1 Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle stanoveného školního programu v rámcovém denním režimu (viz příloha ŠVP).

 

2.2 Režimové požadavky dne vycházejí z potřeb dětí a rodičů a jejich individuálních požadavků, stanovený základní denní režim může být také pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu i v případě výletů, divadelních a filmových představení pro děti, akcí pro děti, rodiče apod. , závazné : doba podávání jídla, pitný režim, pobyt venku, odpočinek.

 

2.3 Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci - děti se přijímají v době od 6.00 hod. do 8.00 hod., děti, které odcházejí před obědem přebírají zákonní zástupci v 11.30 hod., děti, které odcházejí po obědě přebírají zákonní zástupci v době od 12.00 hod. do 12. 30 hod., děti, které odcházejí po době odpočinku  si zákonní zástupci přebírají  po svačině od 14. 45  hod. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době.

 

2.4 Přivádění a převlékání dětí - zákonní zástupci dětí převlékají své děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značky dítěte. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k případné záměně.

 

2.5 Co dítě potřebuje do MŠ - vhodné, pohodlné oblečení do třídy (hrací kalhoty, tričko, legíny, šatečky nebo zástěrku ..), kapesník (nejlépe plátěný), bačkůrky (uzavřené – nejlépe se zdravotním klínkem), náhradní oblečení na pobyt venku (v zimě: teplé oblečení, v létě: tílko, kraťasy, sukýnku apod.), pyžamo, pokud dítě v MŠ odpočívá (v pátek si nosí děti na vyprání domů).

 

2.6 Pobyt venku je bez výjimek pravidelný, děti musí mít vhodné oblečení, aby nemusely být omezeny při pohybu, chladu, chůzi a nemusely se bát ušpinění a promáčení při pobytu v přírodě. Vhodné je mít náhradní oblečení.

 

2.7 Docházka dítěte do MŠ – děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hodin, jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Při příchodu do mateřské školy po 8.00 hodině je třeba zvonit u vchodových dveří (škola se z bezpečnostních důvodů uzamyká).

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7. 30 hodin, osobně i telefonicky, následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne nebo se zapisují do kalendáře na botnících ve vestibulech školy.  První den nepřítomnosti dítěte si mohou rodiče vyzvednout stravu v kuchyni od 11.00 hodin do 11.30 hodin.

 

2.8.Při příznacích onemocnění dítě v době pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení, bolesti břicha, úraz) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

2.10 Oznámení změn : zákonní zástupci jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte (zejména trvalého pobytu, telefonního čísla, zdravotní pojišťovny dítěte apod.) a změny v osobních údajích.

 

2.11 Spolupráce s rodiči : MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ, zákonný zástupce má právo být informován o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení, s učitelkami ve třídě se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte, předávání informací rodičů a učitelek probíhá dle potřeby při předávání dítěte, pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje.

 

2.12 MŠ organizuje setkání rodičů a dětí při různých příležitostech, pořádá Den otevřených dveří spojený se zápisem nových dětí do MŠ.

 

2.13 Stížnosti a oznámení a podněty k práci mateřské školy podávají zákonní zástupce dítěte u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

2.14 Za bezpečnost dítěte, svojí i dalších rodinných příslušníků v budově i celém objektu mateřské školy zodpovídá jednoznačně zákonný zástupce a to od okamžiku převzetí dítěte a nese následky za případný úraz.

 

Zdravotní stav dětí

 

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé.

Zákonný zástupce má povinnost předcházet rozšiřování především respiračních a jiných infekčních onemocnění dětí.

Pokud dítě přichází do kolektivu po vyléčení běžné nemoci jako je např. angina, chřipka apod., nevyžaduje mateřská škola potvrzení od lékaře, plná odpovědnost za zdraví dítěte je na zákonných zástupcích.

Pokud budou příznaky onemocnění přetrvávat, budeme požadovat potvrzení lékaře, že je dítě zdravé a může navštěvovat kolektiv mateřské školy.

 

Důrazně upozorňujeme, že děti s příznaky infekčního onemocnění ( zvýšená teplota, rýma, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta čichu, ztráta sluchu), nesmí do budovy školy vstoupit!

Pokud se některý z příznaků u dítěte objeví, mateřská škola tuto skutečnost okamžitě oznámí zákonným zástupcům a ti jsou povinni si dítě neprodleně a bezodkladně vyzvednout.

Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte v mateřské škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a izolaci dítěte. Současně bude informován zákonný zástupce, který si dítě bezodkladně vyzvedne.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického nebo alergického onemocnění, je vstup do školy umožněn pouze v případě, prokáže-li písemnou zprávou od pediatra, že netrpí infekční nemocí.

Škola má právo dítěti změřit teplotu bezkontaktním teploměrem. Za normální tělesnou teplotu je považována hodnota do 37’C.

V případě akutních nemocí a infekcí nepodáváme dětem žádné medikamenty jako jsou kapky proti kašli, rýmě apod.

V případě jiných onemocnění (alergie, chronická onemocnění apod.), kdy je nutné dítěti podávat medikamenty, které nelze podat mimo čas pobytu dítěte v MŠ, musí dojít ke vzájemné souhlasné písemné dohodě mezi zákonnými zástupci dítěte, ředitelkou školy a učitelkou ve třídě, kde je dítě umístěno, a to na podkladě písemného vyjádření pediatra. Vyjádření pediatra si zákonní zástupci dítěte zajistí s přesným uvedení problému, dávkováním, časem a stanovením případných rizik, která mohou nastat, případně omezením, která ze zdravotního stavu vyplývají.

V případě onemocnění závažnější přenosnou chorobou v rodině ( např. žloutenka, příušnice, mononukleoza, apod.) je nutné, aby zákonný zástupce informoval školu , respektoval případnou karanténu dítěte, aby nedošlo k přenosu choroby na jiné děti.Po vyléčení dítěte ze závažnější infekční choroby, žádá mateřská škola od zákonných zástupců potvrzení od pediatra o bezinfekčnosti dítěte.

Rovněž v případě onemocnění dítěte pedikulozou (veš dětská) je nutné, aby dítě bylo v domácí karanténě, a po vyléčení bude mateřská škola vyžadovat potvrzení od pediatra potvrzení o vyléčení.

V případě, že má dítě sníženou zdravotní způsobilost, např. poúrazový stav – sádra, ortéza na některé končetině, medikace, omezené vidění a další podobné případy, si mateřská škola vyhrazuje právo toto dítě k předškolnímu vzdělávání nepřijmout.Pokud bude zákonný zástupce přesto trvat na přijetí dítěte i za těchto okolností, musí celou záležitost projednat s ředitelkou školy a učitelkou ve třídě. Dítě bude přijato pouze v případě písemného doporučení odborného lékaře  a na základě písemného prohlášení zákonného zástupce s tím, že si je plně vědom případných rizik a následků, které mohou vyplynout ze snížené zdravotní způsobilosti dítěte.

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že i mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školky, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do mateřské školy nevodit! 

V případě, že se u dítěte objeví známky akutního onemocnění, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí. 

Jaká jsou opatření, aby dítě, které chodí do školky, bylo co nejméně nemocné?  

 • • Pokud dítě onemocní, nechat ho doma až do úplného uzdravení (pokud dítě není doléčené, snáze ve školce onemocnění znovu a je vyšší riziko vzniku komplikací onemocnění). 
 • • Pokud bere dítě ATB. Lékaři doporučují po ukončené léčbě ATB nevodit dítě ihned do školky, ale nechat ho ještě 5-7 dní doma, aby se imunita stihla znovu nastartovat (pokud jde dítě do školky dříve opět hrozí, že onemocní ihned znovu). 
 • • Nahlásit školce veškerá infekční a parazitární onemocnění, aby se dále nešířily (nebojte se je nahlásit, školka nesmí zveřejňovat konkrétní jména, jde o obecnou informaci ostatním rodičům). 
 • • Pokud je dítě nemocné, navštívit svého pediatra (pediatr je zde od toho, aby Vaše dítě vyléčil, navíc jen on může napsat „paragraf“, abyste mohli být s dítětem doma). 
 • • Dítě otužovat, připravovat kvalitní stravu bohatou na vitamíny (vit. D!), pěstovat pohyb. 

 

Kdy dítě do školky nepatří?  

 • • Pokud má zvýšenou teplotu nebo horečku, tj. od teploty 37 °C výše, a to i pokud mělo teplotu den před nástupem do školky, nebo v noci.  
 • Pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak „bílou“, tak „zelenou“), až do úplného vyléčení. Pokud se u dítěte objeví „zelená“ rýma, je vhodné navštívit lékaře, který provede výtěr z nosu a cíleně nasadí léčbu. 
 • • Pokud má dítě intenzivní kašel (to znamená kašel, který se objevuje i při klidové činnosti dítěte nebo v leže při usínání a spánku) vlhký, suchý nebo laryngální – štěkavý
 • • S jakýmkoliv exantémovým infekčním onemocněním, a to i po dobu rekonvalescence

(neštovice, spála, 5. a 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa atd.). Po těchto prodělaných infekčních onemocněních musí dítě uschopnit lékař! 

 • • Pokud dítě zvrací nebo má průjem (a to i v případě, že zvracelo nebo mělo průjem den před nástupem do školky). Dítě s průjmem a zvracením je nutné izolovat od ostatních, protože zde hrozí vysoké riziko přenosu nákazy. Pokud potíže již vymizely nelze jej poslat ihned do školky kvůli dietnímu režimu, který po prodělaném průjmu a zvracení musí dodržovat. Školka z provozního hlediska dietní nároky nemůže splnit!  
 • Pokud bere ATB anebo je v rekonvalescenci (až 1. týden po doužívání ATB). Pokud ho do školky pošleme ihned po dobrání ATB, vystavujeme dítě riziku, že opět v krátké době onemocní, protože má narušenou imunitu. 
 • Pokud má parazitární onemocnění – roupy, vši.  
 • S infekčním puchýřnatým onemocněním kůže (impetigo) až do úplného uzdravení. 
 • S infekčním zánětem spojivek až do úplného uzdravení (dle ordinace lékaře 5–7 dní). 
 • Pokud má dítě opar na rtu – v době, kdy je nalitý puchýřek (jakmile puchýřek praskne a vytvoří se stroupek, do školky již může). 
 • Pokud má dítě molusky – do školky smí v případě, že jsou na místech, kde bezprostředně nedochází ke kontaktu s vlhkým prostředím (molusky na dlaních nebo v místech, kde usedá dítě na WC - do školky nepatří a musí se přeléčit!). 

 

 

 

 

Základní pravidla dodržování prevence a hygienických pravidel v rámci onemocnění Covid – 19

 

V případě výskytu onemocnění Covid 19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto kontaktů rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.

Do mateřské školy nepřijímáme děti nachlazené, s kašlem, teplotou nad 37C. 

Pokud se jedná o chronické onemocnění dítěte, které je těmito projevy charakterizováno, a nikoliv o infekční onemocnění, zákonní zástupci písemně Čestným prohlášením mateřské škole tuto situaci potvrdí, a čestné prohlášení předají p. učitelkám ve třídě.

Dítě, u kterého se projeví známky onemocnění v průběhu vzdělávání v mateřské škole, přejde se zaměstnancem školy do izolace, kde jsou nastavena veškerá hygienická pravidla, dezinfekce a ochrana dýchacích cest. Mateřská škola si vyhrazuje právo o nastalé situaci okamžitě informovat zákonné zástupce dítěte, kteří jsou povinni si ihned dítě ze školky vyzvednout, a po návštěvě lékaře třídu dítěte informovat o probíhajícím onemocnění.

 

 

3. Dohoda o docházce do školy

 

3.1 Docházka dítěte do školy je dána dohodou školy se zákonným zástupcem dítěte podle § 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. (dále jen „dohoda o docházce“). Zákonný zástupce dítěte dohodne docházku v žádosti o přijetí ke vzdělávání ve škole a to určením požadovaného typu docházky dítěte do školy – „celodenní“, „polodenní“ nebo „omezená“. Zákonný zástupce dítěte, které má být přijato ke vzdělávání podle § 34 odst. 9 školského zákona (dále jen „dítě na zbývající dobu“) určí typ docházky dítěte do školy „na zbývající dobu“. 

3.2 Dohoda o docházce vzniká bezpodmínečným přijetím návrhu zákonného zástupce školou a je podmíněna právní mocí rozhodnutí o přijetí dotčeného dítěte ke vzdělávání ve škole; obsah dohody je v tomto případě dán návrhem zákonného zástupce. Zamítnutím žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání ve škole nebo písemným odmítnutím návrhu dohody o docházce ze strany školy dohoda o docházce nevzniká. Škola vydá zákonnému zástupci na jeho žádost osvědčení o obsahu dohody o docházce, kterou se školou uzavřel.

3.3 Nedojde-li k uzavření dohody o docházce bezvýjimečným přijetím návrhu zákonného zástupce školou podle odst. 3.2, dohodne škola se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do školy nejdéle do dne, který předchází dnu, v němž má dotčené dítě zahájit vzdělávání ve škole.

3.4 Zákonný zástupce dítěte může navrhnout změnu obsahu dohody o docházce pouze v písemné formě; odst. 3.1 až 3.3. se použijí obdobně s tím, že v případě souhlasu s návrhem změny docházky dítěte ředitelka školy opatří žádost zákonného zástupce doložkou „Souhlasím s touto změnou“ a připojí datum, svůj podpis a razítko školy; zákonný zástupce obdrží kopii své takto schválené žádosti. V případě, že ředitelka školy nesouhlasí se změnou dohody o docházce dítěte navrženou zákonným zástupcem dítěte, sdělí do 30 dnů od doručení návrhu písemně zákonnému zástupci dítěte důvody, po které s navrženou změnou docházky dítěte do školy nesouhlasí.

3.5 Docházku dítěte, které se vzdělává ve škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno a na něž je navázána docházka dítěte na zbývající dobu, je možné dohodou prodloužit nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po změně dohody o docházce.

3.6 Dohoda o docházce je závislá na existenci a trvání právního vztahu založeného rozhodnutím o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve škole a zaniká proto dnem ukončení předškolního vzdělávání dotčeného dítěte ve škole.  

 

 

 Čl. VI PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ

NEBO NÁSILÍ

 

1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

1.1 Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají učitelky mateřské školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím svěřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

1.2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovnic tak, aby na jednu pedagogickou pracovnici připadlo nejvýše:

a) 20 dětí z běžných tříd,

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. – 5. stupně nebo děti mladší 3 let.

Výjimečně může ředitelka MŠ zvýšit počty dětí uvedené:

a) v odstavci 2 písm. , nejvýše však o 8 dětí nebo

b) v odstavci 2 písm. , nejvýše však o 11 dětí

a to za podmínky zajištění bezpečnosti dětí další pedagogickou nebo jinou zletilou osobou v pracovně právním poměru k mateřské škole.

Pobyt venku je za příznivého počasí zpravidla 2 hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou : náledí, mráz pod -10°C, silný vítr, déšť, obleva, mlha, znečištěné ovzduší…

1.3 Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogická pracovnice, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním poměru k mateřské škole.

 1.4 Zdravotní stav dětí

 

Úrazy dětí

 

Úrazem dítěte je úraz, který se stal při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. Jedná se tedy zejména o úrazy dětí ve třídě, na vycházkách, výletech a koupání.

Při úrazu dítěte nejprve provede učitelka, která vykonává přímou vyučovací činnost, vizuální kontrolu postiženého místa. Dále postupuje podle pokynů při poskytnutí první pomoci a druhu úrazu

( viz.Traumatologický plán).

Po prvotním ošetření nebo poskytnutí první pomoci, učitelka vyhodnotí situaci a co nejdříve telefonicky zavolá zákonnému zástupci, aby jej kontaktovala o úrazu dítěte. Po domluvě učitelky a zákonného zástupce si dohodnou čas vyzvednutí dítěte z MŠ, nebo případné ošetření lékaře. 

Úraz dítěte je potřeba zapsat učitelkou, která vykonávala přímou vyučovací činnost do TK. Učitelka kontaktuje zástupkyni ředitelky a následně popíše děj úrazu do Knihy úrazů a do evidence úrazů na portálu ČŠI – INSPIS.

Zástupkyně ředitelky, které byl úraz dítěte hlášen, zajistí, aby byly objektivně zajištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Pokud bylo dítě ošetřeno lékařskou službou, zástupkyně ředitelky předá zákonným zástupcům tiskopis pro lékaře. Potvrzený tiskopis a lékařskou zprávu předá zástupkyně ředitelky pojišťovně pro odškodnění úrazu. Po zákonné lhůtě předá zástupkyně ředitelky zákonnému zástupci přijatou dokumentaci a finanční odškodnění.

MŠ vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo v době jejich pobytu v MŠ. Děti jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa.

1.5 Po převzetí dítěte od učitelky přebírají zákonní zástupci nebo pověřené osoby odpovědnost za bezpečnost dítěte v celém areálu mateřské školy včetně školní zahrady. Při pobytu cizích dětí na zahradě školy v době jejího provozu za jejich bezpečnost odpovídají zákonní zástupci nebo pověřené osoby, které tyto děti doprovázejí. Prostory školní zahrady slouží výhradně dětem zařazených do předškolního vzdělání. Není dovoleno se pohybovat po zahradě a využívat zahradního nářadí v době po vyzvednutí dítěte z MŠ.

1.6 Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí je zakázáno vjíždět do areálu MŠ motorovými vozidly (mimo zásobování), vodit do areálu MŠ psy, nepovolaným osobám vstupovat do areálu MŠ.

 

1.7 MŠ svým vybavením zajišťuje co nejoptimálnější podmínky pro pobyt dětí.

1.8 Režim dne respektuje individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku dětí.

1.9 Zahrada MŠ je vybavena zařízením, které je vhodné pro pohybové a relaxační aktivity předškolních dětí a splňuje platné bezpečnostní a hygienické normy a předpisy.

 

2. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

 

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogické pracovnice pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled a bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady :

2.1 přesuny dětí při pobytu venku mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 • děti se přesunují ve skupině,a to nejvýše ve dvojstupech,
 • skupina zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovnicemi, z nichž jedna je na začátku skupiny a druhá na jejím konci,
 • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky,
 • vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny,
 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč, - první a poslední dvojice má oblečeny reflexní vesty (popřípadě vesty mají všechny děti).
  1. Pobyt venku - využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogické pracovnice před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.), při hrách a pohybových aktivitách pedagogické pracovnice dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.
  2. Rozdělávání ohně – pouze při akcích školy, mimoškolních akcích, jen na místě určeném pro rozdělávání ohně, v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení ohně. Pedagogický dohled je zaškolený v protipožární ochraně při otevřeném ohni a zajišťuje, aby se děti pohybovaly v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál, po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně.
  3. Sportovní a pohybové aktivity - před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy nebo tělocvičny ZŠ, kontrolují pedagogické pracovnice školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Pedagogické pracovnice dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

Pracovní a výtvarné činnosti – při aktivitách, které rozvíjejí zručnost a výtvarné cítění dětí, a při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogické pracovnice školy – děti používají nůžky a nože pouze zakulacené.

 1. Další osoby mohou vstoupit do budovy školy pouze po předchozí dohodě, nikoho cizího, neohlášeného nesmí zaměstnanci do budovy pustit.
 2. Ve všech vnitřních a vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit.
 3. Ve všech vnitřních a vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem těchto látek do školy vstupovat.

 

3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

3.1 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

3.2 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogické pracovnice mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

3.3 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovnicemi a mezi pedagogickými pracovnicemi a zákonnými zástupci dětí

 

 

 Čl. VII ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogické pracovnice, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

 

2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu  v mateřské škole

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogické pracovnici školy. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určeného ke vzdělávání a předání dítěte pedagogické pracovnici mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými pracovnicemi školy týkajícího se aktuálního problému.

 

Způsob nakládání s prádlem je vymezen v provozním řádu MŠ.

 

 

Čl. VIII 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

 

Pokud dojde na základě rozhodnutí KHS nebo MZd k uzavření školy, platí u mateřské školy:

 

 • Ředitelka stanovila maximální výši úplaty ve Směrnici o úplatě ze dne 30.6.2022 platnou od

1.9.2022.

V daném případě stanoví ředitelka výši úplaty za vzdělávání poměrně sníženou podle omezení nebo přerušení provozu více než 5 dní, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje distanční vzdělávání.

 • Ředitelka má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení úplaty nebo prominutí v závislosti na situaci i v jiných případech.

 

 

 

 

 

Čl. IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Účinnost a platnost Školního řádu

Tento Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9. 2022.

 

2. Změny a dodatky Školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

 

Změna : č. 1 Prodloužení provozní doby školy : od 6: 00 až 16: 00 hodin od 1. 9. 2023  (str. 1)

              č.2 Potvrzení od lékaře: Pokud budou příznaky onemocnění přetrvávat, budeme požadovat potvrzení lékaře, že je dítě zdravé a může navštěvovat kolektiv mateřské školy. 

(str. 18)

 

3. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem

3.1 Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu.

 1. 2.Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

3.3 Mateřská škola zajistí seznámení se školním řádem zákonné zástupce dětí a výtisk školního řádu vyvěsí na nástěnce a web.stránkách školy. Zákonní zástupci dětí svým podpisem potvrdí seznámení se školním řádem na třídních schůzkách v měsíci září.

 

V Horní Cerekevi  dne 30.8.2023

Školní řád nabývá platnost dne 1.9.2023

 

 

                                                                                                            -----------------------------------                                                                                                                                  Bc. Jana Nováková

                                                                                                             ředitelka školy Horní Cerekev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Přidáno 21. 8. 2022, autor: Jana Nováková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Adresa

MŠ Horní Cerekev
Tyrsova 367
394 03 Horni Cerekev

Kontakt

E-mail: mshornicerekev@seznam.cz

Mob: +420 722 356 481

Zřizovatel

Město Horní Cerekev
Náměstí T. G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev

www.hornicerekev.cz