Logo

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

Mateřská škola Horní Cerekev

 

 

Škola

 

Mateřská škola Horní Cerekev, Pelhřimov příspěvková org.

Pořadové číslo řádu

 

1

Vypracovala

Bc. Jana Nováková– ředitelka školy

Číslo jednací

 

Projednáno

Pedagogická rada 28.3.2023 – Nováková Jana

Účinnost

1. 4. 2023

zrušen řád 

 

Počet stran

7

 

 

Adresa MŠ 

 

 

 

Mateřská škola Horní Cerekev, příspěvková organizace, Tyršova 367, Horní Cerekev 394 03

Telefon 

 

 

 

777 335 509        ekonomka školy

776 131 644          ředitelka školy

722 356 481                 

727 967 862         vedoucí školní jídelny

Zřizovatel

 

 

 

Město Horní Cerekev

Ředitelka školy

 

 

Bc. Jana Nováková

Kapacita školní jídelny                120 dětí

 

Počet tříd

3 třídy

Provoz školní jídelny

            od 5.30 hod. do 14.00 hod.

                   

          

 

e-mail: mshornicerekev@seznam.cz; web.stránky: www.mshornicerekev

 

Vnitřní řád školní jídelny (dále ŠJ) je vydáván v souladu ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování, vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích.

 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní jídelně

a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů dětí a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci ve školní jídelně

 

1.1      Práva dětí

1.1.1 využívat zařízení a vybavení ŠJ za stanovených podmínek                              1.1.2 požádat pedagogický dohled ve školní jídelně o pomoc při řešení problémů
1.1.3 vhodným způsobem vyjadřovat své názory, aniž by byl za ně jakýmkoliv způsobem trestán
1.1.4 na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými jevy, před tělesným či duševním násilím, urážením a zneužíváním

 

1.2     Povinnosti dětí

1.2.1 dětidocházející do ŠJ dodržují pravidla kulturního a slušného chování, řídí se pokyny pedagogického dohledu a dalších oprávněných osob a nesmí se dopouštět projevů rasismu a šikany
1.2.2 dodržovat vnitřní řád školní jídelny, respektovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
1.2.3 respektovat práva všech účastníků ŠJ, chovat se k nim slušně
hlásit jakékoliv své nebo spolužákovo poranění či úraz, pokud o něm ví, příslušnému pedagogickému dohledu
 

 

1.3     Práva zákonných zástupců

1.3.1 vznášet připomínky a podněty k práci ŠJ u vedoucí ŠJ nebo u ředitele školy
1.3.2 přihlásit ke stravování a odhlásit ze stravování v ŠJ své dítě, a to i v průběhu školního roku

1.4     Povinnosti zákonných zástupců

1.4.1 zajistit, aby dítě docházelo řádně do ŠJ
1.4.2 uhradit včas stanovený poplatek za stravu v ŠJ
1.4.3 informovat vedoucí ŠJ o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů
1.4.4 respektovat dobu přihlašování, odhlašování a placení stravy ve ŠJ

 

1.5     Pravidla vzájemných vztahů dětí a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci ve školní jídelně

1.5.1 dohled ve školní jídelně vydává dětem a zákonným zástupcům dětí pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny (zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření)      1.5.2 informace, které zákonný zástupce poskytne o dítětijsou důvěrné a všichni zaměstnanci školní jídelny se řídí zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

2. Provoz a vnitřní režim ve školní jídelně

2.1 Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti a zaměstnance.

2.2 Účastníci stravování jsou děti a zaměstnanci  Mateřské školy Horní Cerekev, děti a zaměstnanci Mateřské školy Horní Ves.   .         

2.3 V případě opakovaného nedodržování tohoto vnitřního řádu školní jídelny, zejména porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování, má ředitel školy právo, po předchozím upozornění zákonného zástupce, vyloučit dítě ze stravování ve školní jídelně.                                                                          

2.5 Zveřejnění jídelního lístku: Jídelníčky jsou k nahlédnutí na vývěsce v jídelně, v MŠ ana webových stránkách školy.

2.6 Doba výdeje obědů:

 

Provozní doba školní jídelny je od 5,30 do 14,00 hodin

 Doba výdeje v MŠ: přesnídávka:  8.30 – 9.00 hodin

                                   oběd:            11.30 – 12.00 hodin

                                   svačina         14.30 – 15.00 hodin

Děti a zaměstnanci v době nemoci a MŠ Horní Ves  10.30 - 11.15 hod.                                                                                                                                                                                      

Úřední hodiny ve školní jídelně:   PO – PÁ   7,00 do 8,00 hodin

2.7 Strava se vydává dítěti, které se daný den účastní vzdělávání v MŠ.

2.8 Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.

2.9 Úhrada stravného: Stravné se hradí na účet školy bezhotovostně formou svolením k inkasu nebo v hotovosti v určený den.

2.10 Termíny placení stravného jsou pevně dané a jsou zveřejněné na nástěnkách v MŠ a na webových stránkách školy.

2.11 Odhlášky stravy se provádějí ústně, písemně nebo telefonicky den do 14. 00 hodin den předem pouze ve školní jídelně - mobil 727 967 862 nebo na e- mail : sj.irca.hornicerekev@seznam.cz nově i messenger na jméno Irena Slavičínská.

V případě nemoci se strava v rámci školního stravování vydává zákonným zástupcům žáka do nádob na stravu pouze v první den nemoci. V dalších dnech je možné stravu odebírat za plnou cenu. Za plnou cenu může být poskytnuto stravování též v době prázdnin nebo volna pro žáky školy, pokud je školní jídelna v provozu.

Výdej do jídlonosičů  v první den nemoci. (Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti - nejčastěji nemoci - nelze včas odhlásit, mohou si pro ni rodiče přijít, a to v době od 10:30 do 11:15 hodin). Nutností jsou vlastní jídlonosiče, které si rodiče bezprostředně před výdejem přinesou. Za čistotu jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 14.00 hodin 

2.12 Neodhlášená strava propadá bez náhrady.

2.13 Cena stravy dle kategorií:

        

1. Pro strávníky do 6 let je stanovena tato cena

přesnídávka 11 Kč

oběd 26 Kč

svačina 10 Kč

nápoj 4 Kč

----------------------------------

celkem 51 Kč

 

2. Pro strávníky od 7 je stanovena tato cena

přesnídávka 13 Kč

oběd 30 Kč

svačina 11 Kč

nápoj 4 Kč

----------------------------------

celkem 58 Kč

 

Do této - 2. kategorie zařazujeme všechny děti, které ve školním roce 2023/2024 dovrší věku 7 let.

2.14 Pokud dítě dosáhne v kterémkoli měsíci školního roku (školním rokem jsou i hlavní prázdniny) věkovou hranici 7 let, je zařazeno do vyšší kategorie.

2.15 Přeplatky za odhlášené obědy budou odečteny v následujícím měsíci.

2.16 Způsob úhrady stravného

Úhrada stravného je prováděna bezhotovostním  způsobem, a to:

 - převodem z běžného účtu strávníka na účet školy formou inkasa ze strany školy, číslo účtu školy: 78- 76340247/0100

- hotovostní úhrada stravného je prováděna výjimečně v kanceláři u vedoucí školní jídelny

Záloha na stravné v MŠ ve výši 1.100,- Kč se inkasuje v září a vyúčtuje se po odchodu Vašeho dítěte na ZŠ, až po uhrazení všech pohedávek. 

Stravné je vybíráno v září formou zálohy, další stravné hrazené v říjnu se rovná počtu obědu odebraných v září atd. Záloha bude vyúčtována po odchodu Vašeho dítěte na ZŠ, až po uhrazení všech pohledávek. Úhrada stravného musí být provedena vždy do 20. dne v měsíci. V případě, že stravné není uhrazeno, je strávník upomínán osobně / písemně/. Pokud není stravné ani tehdy zaplaceno, je v pravomoci ředitele a vedoucí ŠJ strávníka vyloučit ze školního stravování.

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 všechny děti se chovají ve ŠJ tak, aby neohrozili zdraví své ani nikoho jiného

3.2 všechny děti jsou na začátku školního roku poučeni o základních bezpečnostních pravidlech, která v době pobytu ve ŠJ dodržují

3.3 pokud dítě zjistí nějakou závadu či nedostatek, jež by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost osob v ŠJ, je povinen informovat o této skutečnosti pedagogický dohled, kuchařky či vedoucí ŠJ

3.4 každý úraz nebo poranění je nutné ihned hlásit pedagogickému dohledu, kuchařkám nebo vedoucí ŠJ, kteří zajistí ošetření žáka a informují zákonného zástupce

3.5 ve všech prostorách ŠJ platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a dalších návykových látek

3.6. projevy šikanování mezi dětmi, tj. násilí omezování osobní svobody, ponižování, kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny dětí vůči jiným žákům, jsou přísně zakázány

3.7 do ŠJ děti nenosí nebezpečné předměty a cennosti, škola nenese za ztrátu cenností odpovědnost

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny ze strany dětí

4.1 děti používají zařízení ŠJ pouze za účelem stravování

4.2 každý účastník ŠJ se chová tak, aby nezpůsobil škodu na majetku ŠJ (vnitřní zařízení a vybavení) nebo věcech jiného účastníka ŠJ

4.3 za každé úmyslné poškození nebo zničení majetku ŠJ bude požadována adekvátní náhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil

 

5. Závěrečná ustanovení

Vnitřní řád ŠJ je zveřejněn na přístupném místě – v papírové podobě ve školní jídelně a na nástěnce školní jídelny ve vestibulech. V elektronické podobě je dostupný na webových stránkách školy.

 

 

Vnitřní řád školní jídelny nabývá platnost dne 1. 4. 2023 Horní Cerekev,

 

Dodatek č. 1

Ceník stravného platný od 1. 4. 2023

1. Pro strávníky do 6 let je stanovena tato cena

 

oběd26,- Kč        - Děti platí pouze za oběd !!!!!!!!

 

 

Kalkulace ceny – děti MŠ Horní Cerekev

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    cena                 věcná                mzdová                                                                   úhrada                         

oběd         potravin           režie                    režie                   zisk              celkem               strávníkem          

                                                                                                                                                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 strávník            26                   14                         30                        0                   70                                     26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pro strávníky do 7 let je stanovena tato cena

 

oběd30,- Kč        - Děti platí pouze za oběd !!!!!!!!

 

 

Kalkulace ceny – děti MŠ Horní Cerekev

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    cena                 věcná                mzdová                                                                   úhrada                         

oběd         potravin           režie                    režie                   zisk              celkem               strávníkem          

                                                                                                                                                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 strávník            30                   14                         30                        0                   74                              30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2. Pro dospělé strávníky je stanovena tato cena

 

Celkem: 45 - Kč

 

Kalkulace ceny – zaměstnanci  MŠ Horní Cerekev

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       cena                věcná          mzdová                   příspěvek FKSP             cena                 úhrada                      

 oběd          potravin             režie            režie        zisk      z MŠ Horní Cerekev     celkem          strávníkem               

                                                                                                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 strávník             45              14                  30             0                - 20                              89             -           25

 

Dodatek č. 3

Změna ve výši a způsobu výběru zálohy na stravování od šk. roku 2023/2024

Úhrada stravného je prováděna bezhotovostním  způsobem, a to:

 - převodem z běžného účtu strávníka na účet školy formou inkasa ze strany školy, číslo účtu školy: 78- 76340247/0100

- hotovostní úhrada stravného je prováděna výjimečně v kanceláři u vedoucí školní jídelny

Záloha na stravné v MŠ ve výši 1100,- Kč

se inkasuje z běžného účtu strávníka  1. září na začátku školního roku. Další stravné hrazené v říjnu se rovná počtu obědu odebraných v září atd.

Přeplatek je vyúčtován po uhrazení všech pohledávek ke 30. 6. a převeden zpět na  účet strávníka  do 10. 7.

Platba v době provozu o letních prázdninách

Děti, které ukončí povinné předškolní vzdělávání k 31. 8. se přeplatek po uhrazení všech pohledávek vrací zpět na účet strávníka do 10. 9. nového školního roku.

Dětem, které v mateřskou školu budou navštěvovat i po letních prázdninách se záloha po vzájemné domluvě se zákonným zástupcem převede do nového školního roku.

Pokud dítě ukončí docházku do mateřské školy v průběhu roku, je mu záloha vrácena neprodleně na účet strávníka do 10 dnů po uhrazení všech závazků.

Úhrada stravného musí být provedena vždy do 20. dne v měsíci. V případě, že stravné není uhrazeno, je strávník upomínán osobně / písemně/. Pokud není stravné ani tehdy zaplaceno, je v pravomoci ředitele a vedoucí ŠJ strávníka vyloučit ze školního stravování.

 Dodatek - Vnitřní řád školní jídelny Horní Cerekev nabývá platnost dne 1. 9. 2023

 


Přidáno 12. 3. 2023, autor: Jana Nováková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Adresa

MŠ Horní Cerekev
Tyrsova 367
394 03 Horni Cerekev

Kontakt

E-mail: mshornicerekev@seznam.cz

Mob: +420 722 356 481

Zřizovatel

Město Horní Cerekev
Náměstí T. G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev

www.hornicerekev.cz