Logo

Výsledky dotazníkového šetření

Zpracování dotazníků vydaných v červnu 2018.

Vyhodnocení dotazníkového šetření
Od rodičů 59 dětí, které navštěvují naši mateřskou školu se vrátilo 15 vyplněných dotazníků.
1. 14 rodičů odpovědělo, že jejich dítě chodí do školky rádo, nebo velmi rádo. Jeden rodič odpověděl, že dítě chodí do školky nerado.
2. Ohledně očekávání rodičů od MŠ a dle připomínek či podnětů rodičů – jeden rodič má námitky ohledně spaní předškolních dětí, jeden rodič si přeje lepší komunikaci ohledně dětí a dva rodiče pochválili práci v MŠ (aktivity dětí,  rozmanitost činností …komunikaci s pí. učitelkami).
3. Informovanost rodičů o dění v mateřské škole je dle výsledku dotazníku výborná, nebo přiměřená. Dle názoru jednoho rodiče je zcela nedostatečná, ale dále není odpověď rozvedena. Jednomu rodiči nejlépe vyhovují webové stránky a jeden rodič by ocenil informace formou mailu-newsletteru.
4. S přístupem a jednáním učitelek jsou rodiče zcela či převážně spokojeni.
5. S přístupem a jednáním provozních zaměstnanců jsou rodiče zcela spokojeni, pouze jeden rodič upozornil na mokré podlahy v době vyzvedávání dětí.
6. K výchovně vzdělávací práci rodiče nemají připomínky, pouze jeden rodič projevil přání – zveřejňovat týdenní plány na webové stránky.
7. Ohledně vzájemného chování dětí vůči sobě rodiče znepokojeni nejsou, nebo projevili pochopení, pouze jeden rodič odpověděl, že ho chování některých dětí k jeho dítěti znepokojuje, odpověď více nerozvedl.
8. Akcí nad rámec výchovně vzdělávacích činností (kroužky, divadla, výlety…) je dle rodičů přiměřeně, čtyři rodiče by přivítali více akcí.
9. Ohledně častosti rodičovských schůzek 1x za rok se rodiče vyjádřili, že stačí, dva rodiče by preferovali rodičovské schůzky 2x do roka.
10. Rodiče vyjádřili spokojenost ohledně podnětnosti prostředí pro rozvoj dítěte, jeden rodič není spokojen, ale odpověď více nerozvedl a jeden rodič neví.
11. Ohledně spokojenosti s budovou školy se rodiče vyjádřili převážně pozitivně, dva rodiče jsou spíše nespokojeni.
12. Ohledně spokojenosti s vybavení školní zahrady rodiče jednohlasně projevili spokojenost.
13. Ohledně zájmu o setkávání s odborníky v MŠ (psycholog, logoped…) se 10 rodičů vyjádřilo, že má zájem, konkrétně o besedu s logopedem a psychologem. 2 rodiče zájem nemají.
14. Společné akce s rodiči (besídky, tvořivá odpoledne, hry rodičů s dětmi…) byly v dotazníku vyhodnoceny velmi kladně, rodiče mají o obdobné akce zájem.
15. Se skladbou stravy a pestrostí nápojů jsou rodiče převážně spokojeni, jeden rodič neumí posoudit, dva rodiče napsali, že mají připomínky, ale připomínky neuvedli, jeden rodič projevil přání ohledně odpoledního pití, jeden rodič by preferoval častěji tradiční jídla (knedlíky s omáčkou…), jeden by uvítal více masových obědů a ovoce ke svačinám.
16. Množství ovoce a zeleniny pro děti je dle rodičů dostačující, pouze jeden rodič neumí posoudit.
17. Názory na produkty zdravé výživy vařené ve školní jídelně jsou veskrze pozitivní, jeden rodič neumí posoudit, 3 rodiče mají připomínky, které v dotazníku neuvedli.
18. 13 z patnácti rodičů by naši mateřskou školu doporučilo ostatním rodičům. Jeden rodič by ji nedoporučil a jeden rodič se nevyjádřil.

Vrácené dotazníky představují cca 25 % z celkového množství dotazníků vydaných rodičům a  pro nás jsou velmi významným vzorkem názorů. Děkujeme rodičům, kteří se vyjádřili a tím nám pomáhají vytvářet prostředí vzájemné důvěry, vstřícné komunikace a oboustranného pochopení.
K výsledkům dotazníků.
Ohledně spaní předškolních dětí – RVP PV říká: „ V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinu jednotlivých dětí.“ V současné době se má situace tak, že všechny děti se uloží na lůžko, odpočinou si a v cca 13:15 nespící děti vstávají k herním aktivitám.
Nedokáži posoudit, co rodiče zamýšleli lepší komunikací/informovaností. Rodiče mají možnost drobné záležitosti konzultovat při příchodu a odchodu dětí do MŠ, na delší rozhovor se mohou s pedagogem domluvit na individuální schůzku. Informace z MŠ jsou zveřejňovány na paravánech a nástěnkách v šatnách, popř. na webových stránkách školy. Naše ITC možnosti neumožňují zasílání newsletteru.
Ohledně mokrých podlah – bohužel se vytírá v době, kdy děti odchází domů, tato situace se odvíjí od pracovní doby provozní pracovnice. Na chodbě jsou výstražné značky, které upozorňují na zvýšenou pozornost při pohybu.  Zveřejňování týdenních plánů na webových stránkách bylo na pedagogické poradě zamítnuto s tím, že se jedná o osobní know-how pedagogických pracovníků. Od září jsou u básniček a písniček uvedena data, kdy se děti básničky a písničky učily. Informace o doplatcích na různé akce pořádané v mateřské škole budeme v tomto školním roce zveřejňovat.
Akce nad rámec výchovně vzdělávacích činností navyšovat nebudeme, dle plánu práce nás téměř každý měsíc čeká nějaká naplánovaná akce a během roku se vyskytnou ještě další. Také s ohledem na finanční zátěž rodičů (divadlo, beseda- cca 50,- Kč/měsíčně), SRPŠ – 300,- Kč/ročně a další nepředvídatelné výdaje.
Rodičovskou schůzku necháváme na jednom setkání za rok, v říjnu.
Promyslíme setkání s odborníky – psychologem, logopedem, dle zájmu rodičů  (rodiče vyjádří svůj zájem do záznamových papírů v šatně) a podle zájmu besedu uskutečníme. 
Ve společných akcích s rodiči budeme postupovat jako doposud.
Ohledně stravování dětí se řídíme platnou vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, především se jedná o dodržování spotřebního koše, který nám udává kolik a kterých potravin můžeme za měsíc uvařit. Snažíme se o pestrost a vyváženost jídelníčku, téměř ke každé svačině děti dostávají kousek ovoce, či zeleniny. Chápeme, že děti jsou z domova zvyklé na tradiční česká jídla, která jim chutnají i ve školce, bohužel např. knedlíky můžeme vařit max. 2x měsíčně, sladká jídla max. 2x měsíčně, vepřové maso 4x měsíčně, naopak u zeleninových polévek je doporučení 3x týdně atd. 
Odpolední pití dětí od nového školního roku je zajištěno.            

Ještě jednou děkuji za podnětné připomínky, vzájemné vyjasnění některých záležitostí a těším se na spolupráci!!!

       Lenka Jantačová                


Přidáno 18. 9. 2018, autor: Lenka Jantačová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Adresa

MŠ Horní Cerekev
Tyrsova 367
394 03 Horni Cerekev

Kontakt

E-mail: mshornicerekev@seznam.cz

Tel.: +420 565 396 232

Zřizovatel

Město Horní Cerekev
Náměstí T. G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev

www.hornicerekev.cz