Logo

Školní vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

 

 

PRO PV

 

 

 

 

„SVĚT JE NÁŠ“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. j. MŠ/45/2020

 

Dokument byl zpracován na dobu tří let

školní rok 2019/2020 - 2022/2023

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 

Název příspěvkové organizace:            MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ CEREKEV

okr. Pelhřimov

Adresa školy:                                             Tyršova 367, 394 03 Horní Cerekev

Telefon:                                                       565 396 232

Web. stránky:                                            www.mshornicerekev.cz

e-mail:                                                          mshornicerekev@seznam.cz

IČO:                                                              75000300

Právní forma:                                            příspěvková organizace

RED_IZO:                                                    600061001

Odpovědná osoba:                                  Mgr. Bc.Lenka Jantačová,ředitelka MŠ

Typ:                                                             Mateřská škola s pravidelným provozem,                                     3 třídy s celodenní péčí                                    

Stanovená kapacita:                                mateřská škola – 90 dětí

                                                                                  jídelna mateřské školy – 110 jídel

 

Zřizovatel:                                                  MĚSTO HORNÍ CEREKEV

Adresa:                                                        náměstí T.G.Masaryka 41

                                                                       394 03  Horní Cerekev

Telefon:                                                       565 396 495

IČO:                                                              00248185

Právní forma:                                            obec

Odpovědná osoba:                                  Milan Kunst -  starosta města

 

Projednán:

 • na pedagogické poradě dne:
 • s rodiči dne:
 • se zřizovatelem dne: 

 

Školní vzdělávací program zpracovala ředitelka školy společně s celým kolektivem MŠ.

Při tvorbě ŠVP PV jsme vycházely z poznatků a zkušeností získaných v průběhu uplynulých let.

 

 1.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Budova mateřské školy se nachází na pokraji města Horní Cerekev, u hlavní komunikace. Spolu se základní školou tvoří komplex budov, oddělených od sebe školním hřištěm. Areál mateřské školy je opatřen klasickým plotem, od hlavní komunikace je oddělen ještě živým plotem. Zděná budova se dvěma vchody pro děti a veřejnost a postranním vchodem pro zaměstnance školní jídelny je přízemního typu. Je částečně podsklepená, v prostorách sklepa je uskladněné zimní sportovní náčiní pro děti, zahradní nářadí, v další části je sklad potravin a černá kuchyně školní jídelny.

V budově se nachází tři prostorná oddělení, z nichž každé má svou šatnu, hernu, ložnici (lehátka v ložnici se denně skládají, proto tento prostor lze během dne použít pro pohybové vyžití dětí), sociální zařízení, jídelnu a sklad. V MŠ je zde také místnost sloužící pro uskladnění a využití audiovizuální techniky a pro knihovnu.

Součástí mateřské školy je prostorná zahrada. Ta je rozčleněna na tři části (každá slouží jednomu oddělení). Její údržbě (travnatým plochám a vysazováním okrasných dřevin) se věnuje odborná firma, která je ve smluvním vztahu se zřizovatelem. Zahrada je od května 2017 vybavena novými herními komponenty (průlezkami, kolotoči, provazovým žebříkem, houpačkami, hrazdami, pískovišti, altánky, zahradním vybavením, hračkami a sportovním náčiním) a osázena novou zelení.

Pobyt venku mohou děti trávit jednak na zmíněné zahradě, hřišti a dále v okolí mateřské školy, které je velmi vhodné pro toulky přírodou – lesy, poli, loukami s rozmanitým terénem, okolím rybníků a zatopeného lomu a samotným městem s několika památkami – kašnou, sochami, kostelem, zámkem se slunečními hodinami, knihovnou a muzeem.

Velmi dobrá je i dostupnost mateřské školy pro děti ze spádových obcí, v blízkosti mateřské školy je autobusová zastávka na znamení.

 

 

 1. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
 1. Věcné vybavení
 2. Životospráva
 3. Psychosomatické podmínky
 4. Organizační chod, řízení MŠ /změna vyhrazena/
 5. Personální zajištění a pedagogické zajištění
 6. Spoluúčast rodičů
 7. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 8. Podmínky pro vzdělávání nadaných dětí
 9. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

 1. Věcné vybavení

Budova mateřské školy byla od roku 1994 po částech přestavována, rekonstrukce byla včetně terénních úprav dokončena v roce 2000.

V roce 2010 bylo využito finančních prostředků z Fondu Vysočiny /název programu NAŠE ŠKOLKA/ se spoluúčastí zřizovatele mateřské školy k rekonstrukci sociálních zařízení, které v současné době plně odpovídají hygienickým požadavkům. Podařilo ve všech třech odděleních nahradit starý nevyhovující nábytek /úložné prostory na hračky a pomůcky, lehátka, dětské stoly a židle/ nábytkem novým. Ve všech odděleních byly vyměněny nevyhovující podlahové krytiny. Nutností je výměna stolků a židlí v jídelnách MŠ. Celá budova mateřské školy je zasíťována internetovým připojením a mateřská škola využívá interaktivní tabule – Sweetbox a III. oddělení je vybaveno notebookem, na kterém pracují děti. V roce 2019 (I. a II. oddělení) a v roce 2020 (III. oddělení) došlo k výměně opotřebovaných šaten za nové.

Velké prostory tříd umožňují vytvoření center ke hrám, míst pro odpočinek a rušnější aktivity. Vzhledem k dobré přístupnosti veškerého vybavení si děti samy volí výběr hraček, pomůcek i periodicitu svých aktivit. Svými výtvory se podílí na úpravě a výzdobě mateřské školy. V mateřské škole chováme morčata, o která se děti starají.

V roce 2013 byla školní jídelna dovybavena konvektomatem  ( výměna za opotřebovaný sporák ), škrabkou ( výměna za opotřebovanou ), ručním robotem, byl rozšířen PC program pro ŠJ. Do provozu byly zakoupeny 2 úklidové vozíky. V mateřské škole byly vyměněny záclony, ubrusy v jídelnách, do oken nainstalovány žaluzie. Do promítací místnosti byla zakoupena velká  nástěnná televize.

Pravidelnými revizemi a zodpovědným přístupem provozních zaměstnanců je veškerý majetek i prostory udržován dle hygienických a bezpečnostních norem.

Hračky, pomůcky i zařízení odpovídá počtu i potřebám dětí. Vybavení je obnovováno standardně a průběžně, dle finančních možností.

V oblasti věcného vybavení se zaměřujeme na stálé vybavování jednotlivých oddělení hračkami a pomůckami tak, abychom rozvíjeli osobnost dítěte, podporovali jeho tělesný rozvoj a zdraví a jeho osobní spokojenost a motivovali děti k dalšímu poznávání a učení.

 1. Životospráva

Denní řád v mateřské škole je flexibilní a umožňuje reagovat na aktuální situaci, na potřeby pobytu venku a odpočinku s ohledem na cca tříhodinové intervaly mezi jídly. Školní jídelna je součástí mateřské školy. Její prostory, vybavení i kapacita (110) dětí odpovídají počtu dětí přihlášených ke stravování. Od 1. 1. 2013 školní jídelna vaří ještě pro Mateřskou školu Sedmikráska v Horní Vsi (cca 25 jídel pro děti, 4 pro zaměstnance). Skladba jídelníčku je v souladu s legislativou, je dodržován  spotřební koš. Jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti si samy připravují na stůl talíře a uklízí použité nádobí. Mají možnost vybrat si velikost porce, popřípadě požádají o další její úpravu (snížení nebo zvýšení). Platí pravidlo, dohodnuté s dětmi i rodiči – na talíř dostanou všichni všechno, každý sní, co chce. Současně jsou rodiče vždy na počátku školního roku upozorněni na omezení podávání některého jídla ( v praxi tzn., že dítě alergik má z podávané stravy vyloučené jídlo obsahující alergen např. různé druhy ovoce, ryby, mléko atd.). Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne, várnice s nápoji jsou doplňovány, každé dítě má svůj hrnek a napije se dle potřeby.

Délka pobytu venku je ovlivněna potřebami denního programu a podnebnými podmínkami (mráz pod 10 stupňů, náledí, nárazový vítr, prudký déšť apod.).

Odpočinkové aktivity jsou upraveny dle potřeb dětí. K relaxaci využívají klidové centrum (v ranních hodinách především děti přicházející se zahájením provozu). Spací aktivita je zahájena ve všech odděleních stejným způsobem – četbou pohádky a vychází také z potřeb dětí.  Děti v I. oddělení mohou odpočívat odpočívat nebo usínat s vlastní plyšovou hračkou, dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny klidové činnosti ve třídě.

Mateřská škola po dohodě s ředitelstvím ZŠ může využívat tělocvičnu ZŠ. Adaptační režim využívají především nově příchozí děti, a to individuálně, po dohodě s rodiči. Při příchodu nového dítěte zůstává naším záměrem možnost využití doby návštěvy rodiče s dítětem dle potřeb a umožnění pozvolného přechodu z rodiny do prostředí mateřské školy.

 

V oblasti životosprávy se zaměřujeme na podporu správného a kultivovaného stolování v klidné atmosféře, na dodržení pravidla dohodnutého s dětmi i rodiči (porce na talíři), na pokus ochutnání a vnímání tak zdravého stravování, na vnímání potřeby pití a na následné samostatné využití pitného režimu, na vedení rodičů k jejich povinnosti záznamu ve formulářích (omezený výběr pokrmů) a v neposlední řadě na zachování pestrosti jídelníčku.

 

Stravování dětí v mateřské škole:

Dítě, které je v mateřské škole přítomné v době podávání hlavního jídla se stravuje vždy. Způsob stravování dítěte během podávání ostatních jídel v době přítomnosti dítěte dohodne ředitelka s jeho zástupcem.

Ceny stravného byly stanoveny takto: od 1.1 2021

 

Pro strávníky do 6 let

Přesnídávka                                                           -                        9,- Kč

oběd                                                             -                      19, - Kč

svačina                                                         -                        9,- Kč

nápoj                                                            -                        3,- Kč

celodenní stravování                               -                      40, - Kč

 

 

Pro strávníky do 7 let

Přesnídávka                                                           -                        9,- Kč

oběd                                                             -                      21,- Kč

svačina                                                         -                        9,- Kč

nápoj                                                            -                        3,- Kč

celodenní stravování                               -                      42,- Kč

 

 

Při nástupu dítěte do MŠ rodiče zaplatí jednorázovou vratnou zálohu na stravné v částce 800,- Kč, která je vrácena při ukončení docházky dítěte do MŠ a uhrazení všech závazků vůči MŠ.

Úhrada stravného se uskutečňuje příkazem k inkasu nebo platbou v hotovosti do pokladny MŠ vždy k 20. v měsíci.

 

 1. Psychosociální podmínky

Pro dítě předškolního věku je daleko důležitější, jak se v mateřské škole cítí, než to, co umí a zná, neboť poznatky je možné doplnit i později, avšak pozitivní životní zkušenost, kterou dítě v útlém věku získá, je nenahraditelná. Společně jsou stanovena pravidla chování ve třídě, která se připomínají při každé vzniklé konfliktní situaci, ale i průběžně. Klidný přístup a nenásilná komunikace jsou předpokladem spolupráce a důvěry. Společné organizování plánovaných akcí, vzájemná domluva mezi všemi zaměstnanci a rozdělení jednotlivých úkolů připravuje dětem bezpečné prostředí. Pro vybudování vzájemné důvěry je nutná vstřícná, pozitivní a účelná komunikace, která se uskutečňuje během všech činností i v komunitním kruhu. Zde děti využívají dle stanovených pravidel možnosti sdělení svých postřehů, starostí, přání.

V oblasti psychosociálních podmínek se v mateřské škole zaměřujeme na dostatečné ovlivnění vztahů tím, že nežádoucí situace řeší děti         samostatně, při negativním výsledku jsou vhodně rozebrány, na empatii, vzájemné pomoci na vlastním vystupování, na pozitivní hodnocení všech zúčastněných.

 

 

 1. Organizační chod, řízení MŠ /změna vyhrazena/

Provozní doba v mateřské škole je stanovena po dohodě se zřizovatelem od 6:15 – 16:00 hodin, příchod dětí do MŠ je do 8:00 hodin,  (individuálně lze domluvit i jinou dobu příchodu), poté se mateřská škola z bezpečnostních důvodů zamyká.

Po dohodě se zřizovatelem jsou v mateřské škole tři oddělení. Děti se schází v I. oddělení (umístění uprostřed budovy, přístupné ze šaten jednotlivých tříd) od 6:15 hod., v 7:00 odchází do III. oddělení děti předškolního věku a v 6:45 do II. oddělení děti ve věku od čtyř do pěti let. Odpoledne v 15:30 přecházejí děti z III. oddělení do I. oddělení, děti z II. oddělení zůstávají ve své třídě do 16:00. Tato organizace provozu umožňuje efektivní využití pedagogického potenciálu v době pobytu dětí v mateřské škole. Zaměřujeme se na zařazování relaxačních chvilek a umožnit tak dětem uvědomit si potřebu střídání zátěže a odpočinku.

Termín zápisu do mateřské školy vyplývá ze ŠZ, a to v době od 2. – 16. května. Ředitelka rozhodne o zařazení dítěte do předškolního zařízení, ředitelka rozhodne o zařazení postiženého dítěte do třídy předškolního zařízení na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost a PPP nebo SPC. Ředitelka může ukončit docházku dítěte do předškolního zařízení v průběhu zkušební doby, a to na základě doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo PPP nebo SPC.

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v období prázdnin.

Způsob úhrady a výše úplaty za předškolní vzdělávání jsou zpracovány ve směrnici o úplatě. Informace o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty ze dne 26. 6. 2015 byla výše školného v Mateřské škole Horní Cerekev stanovena takto:

při celodenní docházce                           -                      280,- Kč

při polodenní docházce                          -                      200,- Kč

při nulové docházce celý měsíc                        -                           0,- Kč

Úplata za školní vzdělávání se uskutečňuje příkazem k inkasu nebo platbou v hotovosti do pokladny MŠ vždy k 10. v měsíci.

 

 

 1. Řízení mateřské školy

Všichni pracovníci pracují podle vymezených pravomocí a kompetencí, jsou si vědomi své zodpovědnosti, práv a povinností. Povinnosti pracovníků jsou vymezeny jejich náplněmi práce.

 

 1. Personální zajištění

Kolektiv mateřské školy tvoří jedenáct kvalifikovaných zaměstnanců, šest pedagogických, jeden nepedagogický pracovník – chůva a čtyři provozní zaměstnanci.

Z uvedených skutečností je patrné, že personální podmínky v pedagogickém sboru jsou příznivé – všechny pedagogické pracovnice mají potřebné pedagogické vzdělání. Předškolní výchova zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Na návrh SSP (Soukromá střední škola pedagogiky a služeb, Obrataň) uzavřela Mateřská škola Horní Cerekev s touto školou smlouvu o zabezpečení odborné praxe žáků/žákyň Soukromé střední školy pedagogiky a služeb.

Záměrem v oblasti personálního zajištění je mj. snaha o sebevzdělávání a využití nabídek vzdělávacích institucí a je nutností zajišťovat logopedickou prevenci ve spolupráci s logopedickou poradnou.

 

 1. Spoluúčast rodičů

Po celý rok se snažíme spolupracovat s rodiči dětíPodporujeme rodinnou výchovu a snažíme se rodičům v péči o děti pomáhat a vycházet vstříc. Nástěnky v šatně slouží nejen k ukázkám práce dětí, ale i k informacím. Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech.

 

 

 

 1. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SVP

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

V naší mateřské škole se jedná o integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami formou začlenění dítěte mezi ostatní zdravé děti. Pro děti se SVP jsou vytvářeny materiální podmínky s ohledem na specifika konkrétního dítěte (zajištění kompenzačních pomůcek, didaktických pomůcek, dalšího materiálního vybavení…). Vzhledem k charakteru budovy (u vchodu je schodiště) lze jen obtížně přijímat děti s těžkou tělesnou vadou. Jsou zcela respektovány individuální potřeby dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami (uzpůsobení jídelníčku, flexibilní denní řád, potřeba aktivit, odpočinku…). Učitelé vedou ostatní děti k tomu, že všechny děti mají rovné postavení, že je třeba navzájem si pomáhat a že i s ohledem na konkrétní postižení jsou si všichni rovni. Organizace dne a plánování činností jde v souladu s mírou postižení a individuálních potřeb dítěte. Mateřská škola spolupracuje s rodiči dítěte – zprostředkovává kontakty s poradenským zařízením, učitelky pravidelně komunikují s rodiči o vývoji a pokrocích dítěte. Pro děti se SVP je zajištěn asistent pedagoga nebo osobní asistent, vždy ve spolupráci s PPP či SPC. 3 p. učitelky absolvovaly kurz logopedické prevence. V případě potřeby jsou p. učitelky připraveny vzdělávat se v dané oblasti formou DVPP.

Mateřská škola se při práci s dětmis SVP řídí vyhláškou 27/2016 Sb.

 

 1. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH

Podmínky vzdělávání dětí nadaných

Vyhledávání dětí nadaných probíhá zejména pomocí pozorování a zpracovávání pedagogické diagnostiky. Při zjištění faktu, že by se mohlo jednat o nadané dítě, je nejprve vypracován Plán pedagogické podpory (nepovinný) podle individuálních potřeb dítěte. Nejdéle po třech měsících je navázána spolupráce s PPP či SPC k dalšímu odbornému posouzení. O všech krocích jsou informování i zákonní zástupci dítěte. Po stanovení diagnostiky probíhá stimulace rozvoje nadaného dítěte, a to prostřednictvím didaktických materiálů a různých pomůcek (doporučení poradenského zařízení). Mateřská škola vyhodnocuje pokroky dítěte a dává zpětnou vazbu rodičům, pokroky konzultuje i nadále s odborníky.

 

 1. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

V naší mateřské škole jsou děti ve věku 2 – 3 roky zařazeny do oddělení „Ježečci.“ P. učitelka v této třídě má k dispozici chůvu, která s p. učitelkou spolupracuje, pomáhá při sebeobsluze dětí, při zajištění osobní hygieny, stravování a dohledu při hře. Chůva je zaměstnána v rámci projektu OP VVV. Režim dne je upraven s ohledem na potřeby dětí. Největší prostor je věnován volné hře. Pro pobyt venku je využívána zahrada MŠ, jsou voleny krátké procházky do okolí MŠ, zejména po polních cestách.

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činnosti. Důraz je kladen na volnou hru. V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace a diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z jednoduchých principů:

•      jednoduchost

•      časová nenáročnost

•      známé prostředí a nejbližší okolí

•      smysluplnost a podnětnost

•      dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte

 

Hračky a pomůcky pro tyto děti jsou ve spodních skříňkách a viditelně umístěné. Postupně jsou dokupovány hračky a pomůcky, které jsou vhodné pro děti od dvou let. Drobný materiál a pomůcky, které by mohly být nebezpečné, jsou umístěny tak, aby k nim tyto děti neměly přístup (vyšší police, uzavřené skříňky).

 

Splňujeme podmínky v otázce:

 • zajištění hygieny dítěte
 • dostatečného prostoru pro volný pohyb a hru dětí
 • bezpečnosti - ohrožující předměty nejsou dětem zpřístupněny
 • šatna poskytuje prostor na náhradní oblečení
 • máme dostatečné prostory na ukládání hygienických potřeb

 

Jsme schopni v případě zařazení dvouletých dětí zajistit:

 • vytvořit podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami
 • specifické pomůcky pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty
 • podněcování pozitivních vztahů vedoucích k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou

 

 1. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola trojtřídní s celodenní péčí. V mateřské škole jsou v tři homogenní oddělení ( I. oddělení: 2 – 3 roky, II. oddělení: 3 – 4 roky, III. oddělení 5 – 6 let).

Kritéria pro přijetí do MŠ jsou každý rok pře zápisem zveřejněna na informační nástěnce pro rodiče a na webových stránkách školy.

S dětmi pracuje 6 učitelek, 1 chůva, za provoz a čistotu odpovídá p. školnice a p. uklízečka, ve školní jídelně potom vedoucí ŠJ a jedna kuchařka.

Paní učitelky pracují podle ŠVP, který vychází RVP PV, využívají metodické materiály, sledují odborné časopisy, internetové portály, pedagogickou literaturu, účastní se vzdělávacích akcí pořádaných zařízením Vysočina Education Jihlava, dle nabídky NIDV a dalších.

Pro naplnění předpokladů a možností optimálního rozvoje osobnosti každého dítěte je nutné uplatňovat odpovídající metody a formy práce. Vhodné je využívání prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti.

Činností a situací, které se v průběhu dne vyskytnou, je využito k uskutečnění vzdělávání, a to formou spontánních i řízených aktivit. Specifickou formou je didakticky cílená činnost, ve které naplňují pí. učitelky konkrétní cíle, a to záměrně nebo spontánně, učení zakládají na aktivní účasti dětí, na smyslovém vnímání, prožitkovém učení dětí ve skupinách a individuálně.

Při vzdělávání dětí maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou kategorii:

•      situační učení

•      spontánní sociální učení (nápodoba)

•      prožitkové učení

 •   kooperativní učení

•      učení hrou a činnostmi

 

Je zajištěno souběžné působení dvou učitelů na každé třídě (cca 9:30 – 12:30), v I. oddělení souběžné působení p. učitelky a chůvy.

Vzdělávání dětí talentovaných obohacujeme nabídkou aktivit v doplňkových činnostech, která je založena na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Individuálních vzdělávacích plánů využíváme k rozvoji dětí s OŠD.

 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Hlavní vize vychází z koncepce MŠ. Hlavní vizí je respektovat potřeby dětí a ukázat jim, že mohou vykonávat nádherné věci pro Zemi. Musí být pocit uspokojení ze správně a dobře vykonané práce. To je odpovědnost nás, jejich rodičů a učitelů. I když se nám během našeho soužití v mateřské škole nepodaří udělat nic jiného, musíme je vybavit nástroji přežití. Znamená to dát jim vědomí, že mohou změnit a zachránit svět.

Naplnění záměru je možné vymezením oblastí obsahujících konkrétní cíle:

1. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu. Soužití člověka s přírodou – oblast výchova a vzdělávání.

2. Vzděláváním dětí rozvíjet přirozenou cestou, prostřednictvím prožitkového učení, stavět na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě. Vést k psychické a sociální samostatnosti, naučit je základním schopnostem důležitým pro celý další život – oblast personální podmínky, organizační a řídící podmínky.

3. Podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů, vést děti k soudržnosti, přátelství a toleranci. Vést děti i jejich rodiče k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině – oblast spolupráce školy a rodičů dětí a spolupráce s veřejností.

V oblasti výchovy a vzdělávání:

Na vedení ke zdravému životnímu stylu

Článek I.    ROZPRACOVÁNÍ

Učitelka:

 • zajišťuje rozvoj fyzického stavu dítěte, zabezpečuje dostatek tělesné aktivity =   střídání klidových a pohybových aktivit  (relaxační chvilky – jejich zařazení slouží k duševnímu odpočinku a pomáhá vytvářet vnitřní rovnováhu), klade důraz na každodenní pobyt dítěte venku a zvyšuje tak jeho odolnost a zdraví.
 • srozumitelně předkládá aktivity pro děti s různým vývojovým potenciálem. Seznamuje děti s činností, kterou mají očekávat a tak snižuje úzkost u nejistých dětí.
 • naplňuje heslo: „Žízeň pitným režimem předžeň!“
 • do jídla nenutí, ale nabízí a je příkladem, jí společně, u stolu, pomalu a v klidu. ( Pustí-li dítě do kuchtění, na talířku nezbude už nic ke snědění ).
 • povzbuzuje děti – ocení snahu každého dítěte, projeví radost z přítomnosti dítěte, aby dítě cítilo, že je vítáno, pokud je potřeba dítě uklidnit a dodat mu sebedůvěru, použije i fyzický kontakt ( např. dotek na předloktí, nebo na rameno ) = radostná atmosféra. Budování sebeúcty a sebedůvěry se učitelka snaží tlumit nežádoucí projevy dětí ( agresivitu, konfliktní a užalované chování dětí ) a společně s dětmi si tak vytvořit vlastní pravidla soužití v MŠ = útulné prostředí.
 • zprostředkovává dětem prožitky, u nichž převažuje kvalita nad kvantitou a povrchností, dále vytváří příležitost k vnitřní motivaci dítěte a ukazuje mu, jak zajímavá a dobrovolná činnost je učení.

 

V oblasti personálních podmínek:

Na profesionální zajištění  ( plná odborná kvalifikovanost ) pedagogického sboru a odborný rozvoj zaměstnanců

Článek II. ROZPRACOVÁNÍ

Všichni pracovníci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogové:

 • pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel.
 • plánem vzdělávání jsou vytvářeny podmínky pro systematické vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogové se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně, využívají nabídek vzdělávacích institucí.
 • přesným vymezením pracovní doby všech zaměstnanců je zajištěna optimální péče vždy a při všech činnostech.
 • mají přehled o dětech, dbají na bezpečnost dětí, dodržují povinnost učitelky při pohybu v MŠ i mimo ni, zpracované v organizačním řádu školy, snaží se hovořit na děti tiše a klidně = idylická pohoda, harmonické vztahy.
 • pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem  (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí, svým vzorem chování odstraňují nevhodné návyky a zvyklosti ).
 • specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky  (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj.).

 

V oblasti organizačních a řídících podmínek:

Na technické vybavení, funkční spolupráci kolektivu

Článek III. ROZPRACOVÁNÍ

Pro organizaci provozu MŠ a pro realizaci plánovaných činností je nutné:

 • vytváření vhodných materiálních podmínek  (věcné vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas )
 • práce pedagogického sboru jako týmu, vypracování školního vzdělávacího programu všemi členy pedagogického sboru
 • jasné vymezení povinností zaměstnavatele, práv a povinností zaměstnanců
 • organizaci vyučovacího a výchovného procesu řídit platnými školskými předpisy, školním řádem a školním vzdělávacím programem
 • kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech stanovit v pracovních náplních
 • denní řád vytvořit dostatečně pružný, umožňující reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby
 • učitelkám i ostatním pracovnicím školy umožnit podíl na chodu školy delegováním patřičných pravomocí
 • umožnit prezentaci vlastních námětů a připomínek při společných radách pedagogických i provozních poradách
 • vést rozhovory o jednotlivých dětech
 • domlouvat společný postup při realizaci úkolů ročního plánu
 • dodržovat domluvená pravidla

 

V oblasti spolupráce školy a rodičů dětí, školy a veřejnosti:

Na spolupráci všech zúčastněných – respektovat daná pravidla soužití ve skupině

Článek IV. ROZPRACOVÁNÍ

Spolupráce školy a rodičů dětí

V dnešní době je doplnění rodinné výchovy o výchovu a pobyt v MŠ je vhodný a žádoucí.

Aby byl přínosem, je třeba navazovat vztahy s rodiči:

 • konzultací při příchodu i odchodu dítěte oboustranně obeznámit o případných problémech dítěte během dne
 • seznamování s činnostmi školy na nástěnkách, prezentacemi prací dětí i v místním zpravodaji
 • uskutečňováním společných akcí školy a rodičů  (společné schůzky rodičů a zaměstnanců školy řešící pravidla soužití a organizace provozu, besídky, společné hry rodičů a dětí, pohádka zdramatizovaná rodiči dětí, zábavné odpoledne…)
 • poskytnutí dostatečného času na adaptaci
 • existencí smysluplných a srozumitelných pravidel přispět k uspokojení jedné ze základních lidských potřeb – potřeby bezpečí
 • zajištěním případné možné logopedické péče, integrace, IP dětem s OŠD

 

Dosažení důvěry ke škole jako instituci ze strany rodičů je stěžejním předpokladem dobré spolupráce.

Rodiči by mělo být zřejmé, že instituce mateřské školy dokáže plně ochránit soukromí rodiny a zachovat diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech.

Jednání s rodiči by mělo být ohleduplné, taktní, nezasahující do života a soukromí rodiny. Pedagogové by se taktéž měli vyvarovat se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.                   

Prezentace práce s dětmi se uskutečňuje v:

spolupráci s širokou veřejností – obcí, školou apod:

 • setkání s důchodci ( návštěva v domě seniorů před Vánocemi, před Velikonocemi )
 • besedy se znalci přírody ( se záchrannou stanicí apod. )
 • příprava programu na akci MěÚ „Vítání občánků“
 • údržba a oprava budovy dle potřeby
 • návštěvy divadelních představení
 • návštěva knihovny, výstav na radnici
 • rozloučení zástupců MěÚ s dětmi předškolního věku
 • vzájemné představení ŠVP MŠ a ŠVP ZŠ
 • návštěva ZŠ v I. třídě
 • využití možnosti návštěvy prostor  (tělocvičny) pro pohybové aktivity dětí
 • návštěva místních podnikatelů (truhlárna,soukromý zemědělec, IBK, Drupo )
 • setkání s policií, hasiči
 •  

Touto prezentací v podstatě představuji své přesvědčení. Mou snahou je, aby se všichni zaměstnanci školy ztotožnili s přesvědčením, že nestačí mít děti jenom rád. Vedle lásky potřebujeme všichni, nejen dítě, zakoušet stejně bohatou měrou také úctu a uznání. Všechny děti potřebují cítit, že jsou vítány, respektovány a že mohou být úspěšné.

Měli bychom vždy myslet na to, co už dítě dokáže a zvládne  (nikdy ne, co by mělo zvládnout)  a pomoci mu, aby zvládlo ještě o kousíček víc. Každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby a rozvíjet se svým tempem.

 

 

 1. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Obsah ŠVP PV je rozpracován do rámcových tematických celků. Ty se člení do jednotlivých podtéma, ze kterých se vychází při tvorbě týdenních plánů a dále se rozpracovávají podle klíčových kompetencí a očekávaných výstupů pro předškolní vzdělávání v třídních vzdělávacích programech jednotlivých oddělení. TVP vymezují charakteristiku třídy, pravidla stanovená společně s dětmi, plán akcí, bezpečnostní opatření při práci s dětmi mimo MŠ, povinnosti učitelky, měsíční přehledy + týdenní plány, hodnotící zprávu.

Školní vzdělávací program MŠ Horní Cerekev

,,Svět je náš“

Motto :

Využij toho!

Dnes můžeš udělat někomu radost.

Dnes můžeš někomu pomoci.

Dnes můžeš žít tak, že ti někdo večer poděkuje za to, že jsi a existuješ.

Dnešní den je významný- JE TVŮJ

Obsah ŠVP PV v zásadě představuje integrovanou soustavu tematických celků, které jsou rámcové a rozpracovány v TVP se specifiky jednotlivých tříd. Integrované bloky se člení do jednotlivých podtémat, ze kterých se vychází při tvorbě týdenních plánů a ty se dále rozpracovávají podle klíčových kompetencí a očekávaných výstupů pro předškolní vzdělávání.

Záměry a vzdělávací nabídka jsou pro pedagogy obecné, aby umožňovaly reagovat na diagnostiku třídy, na zkušenosti dětí, bylo možno využít nahodilých situací a prostoru pro kreativitu a další doplňkový program.

 Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd vymezují specifika a podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení učitelek jednotlivých tříd, volby metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro danou třídu.

Školní vzdělávací program má název „Svět je náš“ a je rozdělen do pěti integrovaných bloků.

 1.  Svět kolem nás

Charakteristika integrovaného bloku:

Seznamování dítěte s elementárními poznatky o světě, přírodě a její ochraně, technice a kultuře. Vytváření pozitivního postoje k získávání nových poznatků z různých oblastí života.

Klíčové kompetence na které by dítě mělo pomocí tohoto integrovaného bloku dosáhnout:

 • učit se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvinout úsilí, soustředit se na činnost a záměrně si zapamatovat; při zadané práci dokončit, co započalo; postupovat podle instrukcí a pokynů, mít schopnost dobrat se k výsledku
 • mít elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientovat se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • klást otázky a hledat na ně odpovědi, aktivně si všímat, co se kolem něho děje; chtít porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznávat, že se může mnohému naučit, radovat se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívat logických, matematických i empirických postupů; pochopit jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • zvládnout využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • chápat, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • všímat si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších
 • problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

Podtémata:

Roční období:

 • jaro - znaky
 • léto - znaky
 • podzim - znaky
 • zima – znaky                     

Svět lesa- rostliny, zvířata, ptáci

Svět polí a luk- plodiny, hmyz

Svět vody- rybníky, řeky, moře, zvířata, ptáci

 Svět zahrad- stromy, květiny, plody, zvířata, ptáci

Hospodářská a domácí zvířata

 Exotická zvířata – výlet do zoo

 Cestujeme po světě- světadíly, národnosti

 Kniha, počítač, encyklopedie mi pomáhá poznávat svět

Ochrana přírody – ptáci, zvěř (krmítko, krmelec), Den Země

Naše tělo – části těla, orgány, smysly

2) Svět záhad

Charakteristika integrovaného bloku:

Napomáhat dítěti rozvíjet tvořivost a fantazii. Učit jej hledat nové způsoby a varianty při řešení problémů a situací. Nebát se chybovat a experimentovat. Snažit se chápat matematické a prostorové pojmy.

Klíčové kompetence na které by dítě mělo pomocí tohoto integrovaného bloku dosáhnout:

 • soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, experimentovat a užívat při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • problémy řešit na základě bezprostřední zkušenosti; postupovat cestou pokusu a omylu, zkoušet, experimentovat; spontánně vymýšlet nová řešení problémů a situací; hledat různé možnosti a varianty (mít vlastní, originální nápady); využívat při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • dokázat se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • nebát se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
 • samostatně rozhodovat o svých činnostech; umět si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • odhadovat rizika svých nápadů, jít za svým záměrem, ale také dokázat měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • rozlišovat řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

Podtémata:

Čarovný svět- barvy, tvary

Proměny počasí- přírodní jevy,

Svátek Halloween, svátek Všech svatých

Svět pohádek

Svět času – měsíce v roce, dny v týdnu, ráno- poledne- večer

Svět vesmíru

Svět hlavolamů- cesty a labyrinty, početní představy

Svět hudby –  zvuky x hudba (pohybové a výtvarné vyjádření

3) Svět lidí

Charakteristika integrovaného bloku:

Utvářet povědomí o základních společenských normách v lidské kultuře a pokračovat v socializaci dětí do společnosti. Rozvíjet komunikačních schopnosti, vést děti k prosociálnímu chování a respektu k lidským odlišnostem a jedinečnostem.

Klíčové kompetence na které by dítě mělo pomocí tohoto integrovaného bloku dosáhnout:

 • mít základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snažit se podle toho chovat
 • odhadovat své síly, učit se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • domlouvat se gesty i slovy, rozlišovat některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • vědět, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; mít vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 • pochopit, že lidé se různí a umět být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • napodobovat modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • zajímat se o druhé i o to, co se kolem děje; být otevřené aktuálnímu dění
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • spolupodílet se na společných rozhodnutích; přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

 

Podtémata:

Školka plná kamarádů – moje školka

Tradice naší země (Advent, Mikuláš, Vánoce, Velikonoce)

Všechny děti mají svátek

Mám radost z radosti druhých – návštěva DPS

Kde žiji, kde jsem doma – bydliště

Hrajeme si společně – jarní prázdniny

 

Bezpečnost – pravidla silničního provozu (Policie, Hasiči, Záchranáři)

 

Povolání

 

4) Můj svět

Charakteristika integrovaného bloku:

Podpora zdravého fyzického i psychického rozvoje dítěte a jeho sebevědomí. Upevňování kulturních, společenských, hygienických a pracovních návyků.

Klíčové kompetence na které by dítě mělo pomocí tohoto integrovaného bloku dosáhnout:

 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
 • řešit problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • ovládat dovednosti předcházející čtení a psaní
 • průběžně rozšiřovat svoji slovní zásobu a aktivně ji používat k dokonalejší komunikaci s okolím
 • dokázat rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 • chápat, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • svoje činnosti a hry se učit plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • dětským způsobem projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpoznat
 • nevhodné chování; vnímat nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

Podtémata :

Školka a já

Čím bych chtěl být – povolání, řemesla

Mám rád svoji maminku

 Pečuji o své zdraví – hygienické návyky, prevence nemocí

Co je pro nás nebezpečné/bezpečné - situace

 Loučím se s MŠ

Brzy budu školákem - opakování znalostí a dovedností, exkurze v ZŠ

 

 5) Svět her

Charakteristika integrovaného bloku:

Získávání sebedůvěry a seberealizace, respektovat své okolí. Podporovat děti v utváření  vztahů a vzájemné spolupráci. Učit děti smyslu pro povinnost ve hře i učení, svoji práci dokončit a vážit si práce druhých.

Klíčové kompetence na které by dítě mělo pomocí tohoto integrovaného bloku dosáhnout:

 • chápat, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokázat se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní

společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

 • pochopit, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

Podtémata:

 Hrajeme si společně

 Hrajeme si na dopravu

 Hrajeme si na rodinu

 Hrajeme si na muzikanty – hudební nástroje

 Hrajeme si na sportovce

 Hrajeme si divadlo

 Hrajeme si na lékaře

 Hrajeme si na popeláře – třídíme odpad, materiály

 

 

 

 1. EVALUACE

Cíl evaluace

Co chci změnit či posunout?

Metoda

 

Jak to uděláme?

Termín

 

Kdy?

Odpovědnost

 

Kdo?

1. Zlepšit péči o tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí i zaměstnanců

- další vzdělávání zaměstnanců

- provoz. a  pedag. rada- diskuze,      

- spolupráce se zřizovatelem

průběžně dle nabídky

září – červen

průběžně dle potřeby

 

učitelky

 

všechny pracov.

ředitelka

2. Více rozvíjet spolupráci s rodinou, zapojit ji do dění v mateřské škole

 - schůzky s rodiči – společné  rozhovory

- tvořivá odpoledne

- hry rodičů s dětmi

- společné výlety

 

říjen, červen

 

3x ročně

3x ročně

 

učitelky

ředitelka

3. Rozvoj estetického cítění a zájmu o přírodu

- rozhovor s učitelkami na PR

-vzdělávání pedagog. pracovnic

- spolupráce s kulturními agenturami

- exkurze u místních podnikatelů

 

září – červen

průběžně

průběžně

 

průběžně

 

průběžně

 

ředitelka

učitelky, ředitelka

učitelky

 

učitelky

 

učitelky

 

Podmínky vzdělávání 1 – 7

1. Životospráva

Zajistit dětem dostatek volného pohybu

Stanovit kritéria pro zajištění dostatečného množství pohybových aktivit v MŠ i při pobytu venku

- diskuze na pedagogické poradě

srpen

 

 

 

září - červen

učitelky

 

 

 

ředitelka

 

 

2. Věcné podmínky

 

 

- požadavky učitelek

- rozhovor se    zřizovatelem

 

srpen listopad

srpen

 

ředitelka

ředitelka

 

 

3. Psychosociální podmínky

Více respektovat potřeby dětí

Společné stanovení kritérií pro zlepšení respektování potřeb dítěte

- diskuze se všemi pracovnicemi

- rozhovory s dětmi

 

 

 

srpen

 

průběžně

průběžně

 

 

 

všechny pracovnice

ředitelka

učitelky

 

 

4. Organizace

Zlepšit organizaci doplňkových aktivit

-  rozhovor s učitelkami

- rozhovor s ředitelem ZŠ

- rozhovor s rodiči

srpen

září

září

učitelky

lektorky

ředitelka

 

5. Řízení MŠ

Zdokonalit funkci informačního systému

- pedagogické rady

- provozní porady

- rozhovory se zřizovatelem

- rozhovory s pracovnicemi

srpen

srpen

dle potřeby

dle potřeby

ředitelka

 

6. Personální a pedagogické zajištění

Zajistit odbornou spolupráci se specialisty /logoped/

 

 

 

- pedagogická ráda

- diskuze

- rozhovor s pracovníky PPP

 

 

 

 

dle zjištěných potřeb

 

 

 

učitelky

ředitelka

7. Spoluúčast rodičů

Zvýšit spolupráci rodičů při plánování programu MŠ

 

 

 

- společné plánování s rodiči

- rozhovory s rodiči

 

 

průběžně

průběžně

 

 

 

 

učitelky

učitelky

 

     Obsah vzdělávání

Zhodnocování vých.vzděl.práce a info o dětech

 • vzájemné ústní konzultace pedagogů

 

průběžně

(denně)

 

 

 

učitelky

Hodnocení pedagogů z hlediska úrovně pedagogické práce

 

 • rozhovor
 • pozorování
 • monitoring
 • hospitace

 

 

 

průběžně

 

ředitelka

učitelky

Zhodnocení tematického celku

 • písemné

vždy po ukončení tem. celku

pedagogičtí pracovníci

Vlastní hodnocení pedagogů – sebehodnocení

 

 • rozhovor
 • písemné zpracování
 • SWOT analýza

červen

ředitelka

Soulad TVP PV a ŠVP PV

 

 • diskuze
 • analýza dokumentů školy

červen

ředitelka

Pedagogická diagnostika -

zajišťovat úroveň dosažených kompetencí u dětí

 • analýza dětských prací
 • pozorování
 • rozhovor s dítětem
 • rozhovor s rodiči
 • portfolio
 • záznamové archy

 

 

 

průběžně

průběžně

 

ředitelka

učitelky

 

Názor rodičů na mateřskou školu

 

 

 • dotazníky
 • rozhovory

červen

průběžně

ředitelka

Klima školy

 • Kilmann–Saxtonův dotazníik

červen

pracovníci školy

Hodnocení činnosti MŠ

 • hodnocení činnosti jednotlivých tříd

červen

pedag.pracovnice

Hodnocení činnosti MŠ

 • hodnocení činnosti MŠ komplexně

srpen 1x za 3 roky

ředitelka

 

 

zpracovala dne: 20/8 2020

                                                                                        Mgr. Lenka Jantačová

                                                                                                    ředitelka

                                                                                           MŠ Horní Cerekev

 

 

 

 

 

 

 

 


Přidáno 21. 9. 2016, autor: Lenka Jantačová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Adresa

MŠ Horní Cerekev
Tyrsova 367
394 03 Horni Cerekev

Kontakt

E-mail: mshornicerekev@seznam.cz

Tel.: +420 565 396 232 (pevná linka)

Mob: +420 722 356 481

Zřizovatel

Město Horní Cerekev
Náměstí T. G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev

www.hornicerekev.cz